Новые поступления учебников Нархоз за февраль 2017


Мемлекет және құқық теориясы: Оқу құралы.- Алматы:NURPRESS баспасы, 2016. - 124 бет. ISBN 9965-620-31-8

Д.А.Булгакова
Название:Мемлекет және құқық теориясы
Описание:Оқу құралы “Мемлекет және құқык теориясыˮ курсының оқу бағдарламасына сәйкес дайындалған және жалпы теориялык мәселелермен танысуда бағыт- бағдар 6epyшi ролін атқаруға, оқушыларды аса маңызды теориялық ережелермен, заң ғылымының ерекше тілімен таныстыруға бағытталган. Оқу құралы, ең алдымен, заң білімдерін беретін жоғары оқу орындары мен факультеттердің сырткы бөлімінің студенттеріне арналған.

Әкімшілік жауаптылық: оқулык.— Алматы: «NURPRESS» баспасы, 2014.—352 б. ISBN 978-9965-830-75-4

Б.А. Жетписбаев,С.Т. Тыныбеков,Д.О. Кусаинов
Название:Әкімшілік жауаптылық
Описание:Оқулық Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауаптылық институтының, конституциялық-құқықтық негіздерінің кешендік тұжырымдамасына арналған. Жұмыс әкімшілік жауаптылық институтының әрi қарай дамуына бағытталған. Оқулық заңгерлік білім беретін жоғары оқу орындарының бакалавр, магистрант, докторанттары мен оқытушыларына, сонымен қатар әкімшілік жауаптылықтын өзекті мәселелеріне қызығушылық танытатын қалың көпшілікке арналған.

Судебные и правоохранительные органы Республики Казахстан: Учебное пособие. - Алматы: Издательство «NURPRESS», 2016 - 298 с. ISBN 978-9965-830-84-6

Е.С.Кемали
Название:Судебные и правоохранительные органы Республики Казахстан
Описание: Курс «Судебные и правоохранительные органы Республики Казахстан» - общепрофессиональная дисциплина, своего рода введение в специальность, в юриспруденцию, пролог к изучению других юридических дисциплин, которые очень необходимы будущему юристу как для осознанного и глубокого усвоения всего набора учебных дисциплин, так и для будущей профессиональной деятельности. В книге подробно рассматриваются предмет курса, его место в системе смежных юридических дисциплин, современная система судебных и правоохранительных органов Республики Казахстан, их задачи, функции, структура, полномочия, а также правовой статус их сотрудников. Издание предназначено для студентов (курсантов), магистрантов и преподавателей юридических высших учебных заведений и факультетов, сотрудников судебных и правоохранительных органов.

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан:Учеб-ное пособие.- Алматы: Издательство «NURPRESS», 2014.— 316 с. ISBN 978-9965-830-72-3

Н.Ш.Камбарова
Название:Гражданское процессуальное право Республики Казахстан
Описание: Предлагаемое учебное пособие рассчитанное на студентов, магистрантов поможет в кратчайший срок успешно подготовиться к сдаче всех видов контролей. Отсутствие материалов дискуссионного характера облегчает изучение дисциплины «Гражданское процессуальное право Республики Казахстан». Учебное пособие написано с учетом внесенных изменений и дополнений в гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан.

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. - Алматы: «NURPRESS» баспасы, 2015. - 268 бет. ISBN 9965-830-42-8

Г. Н. Кунхожаева
Название:Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Описание: Оқулық әкімшілік құқық курсының типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік білім стандартына сәйкес жасалынды. Мұнда әкімшілік құқықтың негізгі институттары мен субъектілері, азаматтардьң, коммерцияльқ және коғамдық ұйымдардың мемлекеттік басқару органдарымен қарым-қатынастарындағы құқықтары мен міндеттері қарастырылады. Оқулық экономика және құқық факультетінің күндізгі және сырттай оқитын студенттеріне семинарға дайындалу кезінде және сабақтан тыс жумыс icтегенде тиicтi тапсырмаларды орындау ушін әзірленген. Жоғары оқу орындарыньң студенттеріне, магистрант мамандарын даярлау ұйымдарының және заңгер қызметкерлерге, сондай-ақ ғалым-педагогтарға арналган.

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша практику: оқу құралы.- Алматы: «NURPRESS» баспасы, 2014.—176 6. ISBN 9965-830-21-5

Ү.Нұрмашев,Г. Рахымжанова
Название:Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша практикум
Описание: Оқу құралы әp6ip такырып бойынша зерттеуің талап ететін нормативті және әдеби дерек көздерінің тізіміне енген семинарлық сабақтардың жоспарларынан, осындайақ қылмыстық үрдістің әртурлі сатысындағы қылмыстық істердегі нақты практикалық жағдайларда қылмыстьқ ic жургізу заңының нормаларын қол- дануды үйрететін міндеттер мен шешімдерден тұратын «Қылмыстық ic жургізу» пәні бойынша мемлекеттік білім беру стандарттарына сай. Жоғары заң оқу орындары мен фaкyльтeттepiнің оқытушылары мен студенттеріне арналған.

Теория государства и права:учебное пособие.- Алматы: Издательство «NURPRESS», 2016.- 130 с. ISBN 9965-620-25-3

Д.А.Булгакова
Название:Теория государство и права
Описание: Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой курса «Теория государства и права» и призвано быть своего рода путеводителем при изучении общетеоретических проблем, познакомить читателей с наиболее важными теоретическими положениями, с особым языком юридической науки. Пособие предназначено, в основном, для студентов заочной формы обучение юридических вузов и факультетов

Қазақстан Республикасының сот және құқық қорғау органдары:оқулық.- Алматы: «NURPRESS» баспасы, 2016. - 267 б. ISBN 978-9965-830-85-3

Е.Кемали,С.К.Журсимбаев
Название:Қазақстан Республикасының сот және құқық қорғау органдары
Описание: «Қазақстан Республикасыньң сот және құқық қорғау органдары» курсы - заң оқу орындарында студенттерге құқық қорғау және құқық қолдану органдарының кызметі туралы негізгі мәліметтерді беретін пән. Курсты оқудың мақсаты - болашақ заңгерлері құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын соттың, прокуратураның және басқа да органдардьң құқықтық негіздері, міндеттері, құрылымы мен құзыреттері жөнінде қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету. Толықтырылып ұсынылып отырған осы басылым - заң оқу орындарының студенттеріне, оқытушыларға және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне арналған.

Практикум по криминалистической тактике: учебно-методическое пособие.-Алматы:NURPRESS,2015. - 92 с ISBN 978-9965-830-82-2

Е.Н.Бегалиев, Л.O.Царева, Р.А.Коржумбаев, Р.К.Туманшиев
Название:Практикум по криминалистической тактике
Описание:Практикум содержит комплекс практических заданий по курсу «Криминалистика», раздел «Криминалистическая тактика», а также методические рекомендации по выполнению наиболее значимых или сложных заданий. Предназначен для студентов КазАТиСО, может быть использован широким кругом лиц, интересующихся вопросами криминалистики.

Өндipic экологиясының негіздері мен практикалық есептepi:оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2016.- 450 6. ISBN 978-601-225-893-6

Г.А.Рыскиева, А.Қ.Жусамбаева
Название:Өндіріс экологиясының негіздері мен практикалық есептері
Описание:Kaзipri кезеңде өндiрiс пен табиғи процестің арасындағы өзара байланыс бар екенi айқын болып отыр. Әлі жеткіліктктi зерттелмеген экологиялық заңдар бойынша, адам кызметінің, оның тіршілік ету ортасы мен табиғи қоршаған ортаның 6ip жуйеге бірегей 6ipіктірілyi жүруде. Олардың жағдайы мен өзгерістерінің болжау ушін, сондай-ақ осындай жүйелердің дамуын басқару ушін жаңа ғылыми бағыт пайда болды, ол - өнеркәсіптік экология. Бул пән бойынша дайындалған оқу құралы жұмыс бағдарламасы негізінде жазылған. «Өндipic экологиясының негіздері мен практикалық eceптері» пәнi бойынша дайындалған оқу құралы жоғары оқу орындарыньң оқытушылары мен студенттеріне және орта білім бepeтiн колледждің оқытушы, студент жастарына арналған.

Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі:оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2016. — 288 б. ISBN 978-601-225-846-2

Ж.Ж.Аканова
Название:Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
Описание: Ұсынылган «өнімді сынау, бақылау және кауіпсіздігі» оқу құралы оқырмандарды Қазақстан Республикасындағы өнімдерді сынаудан өткізу, бақылау олардьң техникалық деңгейіне және жасау сапасына объективті түрде баға беру, сондай-ақ өнімнің өмірлік циклының барлық кезеңдерінде, яғни оны өндіріске қою, өндіру, сертификаттау, сериялап шығаруды тоқтату немесе модернизациялау кезінде тиісті дұрыс шешім қабылдаудың негізі болып табылатын, сынау жүргізумен байланыстағы барлық әрекеттердің қaзipгi кундегі тенденциясы, аккредиттеу процедурасы мен сынау әдістерін өзара үйлестіру болып табылады. Yйлecтipy өнімнің сапасын бұрынғыдан да объективі түрде бағалауға мүмкіндік алады және негізгі білімді береді. Оқу құралы жоғары оқу орындары студенттеріне арналған және өндіріс пен қызмет көрсету аясыньң мамандарына, өнімдерді сынауда, бақылауда және қауіпсіздік мәселелері мүдделеріне пайдаланыла алады.

Қонақүй шаруашылығы:oқу құралы.- Алматы: Экономика, 2016. — 224 бет. ISBN 978-601-225-877-6

Ө. Ж.Үстенова,Г.К.Иляшова
Название:Қонақүй шаруашылығы
Описание:Оқу құралында қонақүй бизнесінің негіздеріне қатысты мәселелер теориялық қырынан талқыланады. Кітапта қонақүй және оның қызметінің функциясы, отельдердің жұмыс технологиясы, қонақүй бизнесіндегі менеджмент және маркетинг непздері туралы баяндалады. Соның ішінде әcipece, Қазақстандағы қонақүй бизнесінің өркендеу жолындағы проблемаларды зерттеуге ерекше көңіл белінген. Оқу құралында қонақүй шаруашылығын ұйымдастыру әдістемесі мен практикалық жағдайлар қамтылған. Оқу құралы «Туризм», «Мейрамхана ici және қонақүй бизнесі», «Мәдени-әлеуметтік сервис» мамандықтарында оқитын студенттерге пайдалы болары сөзсіз.
Прокрутить вверх

Наши контакты
Следуй за нами