Новые поступления учебников Нархоз за сентябрь-октябрь 2016


Экономикалық талдау:Оқулық.- Алматы:Экономика, 2016.-296 бет. ISBN 978-601-225-890-5

Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. Абитова
Название:Экономикалық талдау
Описание: Оқулыкта экономикалық талдау негіздері, оның ішінде талдау түсінігіне, әдістері мен тәсілдеріне, талдау түрлеріне, факторлық талдау әдістемесіне сипаттама берілген. Экономикалық талдау түрібасқарушылық талдау негіздері, өндірістік ресурстарды пайдалану тиімділігін талдау әдістемесі, өзіндік кұнды шығындар баптары бойынша талдау, сонымен бірге қаржылық талдау негіздері, активтер мен пассивтер кұрамы мен құрылымы, төлем қабілеттілік және баланс өтімділігі, табыстылық және іскерлік белсенділікті талдау әдістемесі және т.б. мәліметтер негізінде жан-жақты, жүйелі түрде қарастырылған. Оқулық экономикалық жоғары оқу орындары студенттеріне, оқытушыларына және кәсіпқой бухгалтерлерді, аудиторларды және аналитиктерді дайындау жүйесінің тындармандарына сонымен катар орта білім беретін колледж студенттеріне арналған.

Урбоэкология:Учебное пособие.- Алматы:Экономика, 2016.- 172 с. ISBN 978-601-225-874-5

С.Д. Усубалиева
Название:Урбоэкология
Описание:Учебное пособие «Урбоэкология» написано по одноименной дисциплине для специальности «Экология». В пособии представлены теоретические аспекты урбоэкологии, раскрываются причины, ведущие к возникновению экологических проблем городской среды, дана характеристика компонентам городской среды и указаны пути устойчивого развития городских поселений. Пособие содержит практические задания по различным аспектам экологической безопасности городской среды - почвенному покрову, воздушной и водной среде, шумовому загрязнению, проблеме утилизации отходов, а также вопросам устойчивого развития урбанизированных территорий. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экология». Оно может быть рекомендовано и полезно студентам и магистрантам, изучающим вопросы управлеиия охраной окружающей городской среды.

Кәсіпорынның қаржылық мониторигі:Оқу құралы.- Алматы: 2016 - 187 бет. ISBN 978-601-225-876-9

М.М. Алиева
Название:Кәсіпорынның қаржылық мониторигі
Описание: Бұл оқу құралында «Кәсіпорын қаржылық мониторингі» курсы бойынша мемлекеттік стандартқа сай мәліметтер жинақталған. Рыноктық экономика жағдайында, бүгінгі күнгі еліміздің экономикасын дамытудағы кәсіпорындардың дәрменсіздігін, төлем қабілеттігінің болмауын алдын ала болдырмау, олардың шиеленісуінің объективті себептерін анықтауды үйрету, мониторинг жүргізудің заңдылық және экономикалық әдістерін үйрену, күрделі қаржы (капитал) жұмсаудың тиімді жолдарын аныктау, оның оңтайлы қолдану сатысын бағалау мен жалпы экономикалық кұбылыстарды бағалаудың теориялық негіздерін жан-жақты осы оқу кұралында қарастырылған.Мониторинг жүргізу бойынша кәсіпорындардың акша қаражатын оңтайлы қолдану аркылы пайданың өсуінің ішкі шаруашылық резервін анықтау. Оқу қүралы жогары және арнайы орта білім беретін оқу орындарында окитын экономикалық мамандыктардың студенттеріне, магистранттарына, оқытушыларына арналған.

Қаржылық менеджмент негіздері:Оқу кұралы.- Алматы, 2015. - 220 б. ISBN 978-222-125-1

Г.Ж. Доскеева
Название:Қаржылық менеджмент негіздері
Описание:Оқу құралы кәсіпорындардың қаржылық менеджментке байланысты теорияльқ және тәжірибелік мәселелерін қамтитын кешенді зерттеу болып табылады. Ол экономикалық жоғарғы оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына арналып жазылған оқу кұралы.

Заманауи стратегиялық талдау:Оқулық.- Алматы,2014. - 272 бет. ISBN 978-601-7427-58-0 (ортак) 1-том. - 272 бет ISBN 978-601-7427-59-7

Роберт М. Грант
Название:Заманауи стратегиялық талдау
Описание: Оқулықтың басты максаты - стратегиялық менеджмент саласында білім нәрімен сусындауға ниетгенген окырмандарды саланың негізгі ұғымдары, тәсілдері мен сызбаларымен таныстыру. Кітаптағы нақты мысалдар арқылы берілген кұнды әрі тың мәліметтер менеджерлер мен студенттердің стратегиялык менеджментке деген көзқарасын өзгертіп, оны меңгеруге көмектесері анық. Автор стратегиялық менеджмент, корпоративті стратегия ұғымдары жайында баяндап, бәсекелік артыкшылык ұғымына терең талдау жүргізді, сондай-ак, әртұрлі салалардағы бизнес-стратегияларды қарастырады. Оқулык осы құнды еңбектің алғашкы екі бөлімін камтиды. Бұл бөлімдерге алғашкы алты тарау кірді. Әр тараудың өзінін міндеттері белгіленген. Әр тараудың соңында қорытынды, өзін-өзі тексеру сұрактары мен сілтемелер берілген. Сол сұрактарға жауап беру арқылы оқырман өзінің тарауды қаншалықты түсінгенін және алған ақпаратты тәжірибеде қалай пайдалануға болатынын көре алады. Оқулық экономикалық бағыттағы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, MBA бағдарламасының тындармандарына және менеджмент саласына қызығушылық танытқан қарапайым оқырмандарға арналған.

Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және программалау:Оқу кұралы.- Алматы: Экономика, 2016. - 164 бет. ISBN 978-601-225-902-5

Л.М. Тукенова
Название:Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және программалау
Описание:«Алгоритмдер, мәліметтер кұрылымы және программалау» атты курсы студенттерге алгоритмдеу негіздерін, программалауды автоматтандыру әдістерін, мәліметтер типтері және Турбо Паскаль тілі операторларының турлері туралы жалпы сипатты құрастыруға көмектеседі. Компьютердің программалық құралдары. Процедураға бағытталған тілдер мен объектіге бағытталған программалау. Алгоритм түсінігі және оның құрылымы, алгоритмдердің берілу түрлері және алгоритмдерді өңдеу әдістері қарастырылады. Негізгі теориялық мәліметтер. мысалдар және есептерді шешу үлгілері келтірілген. Практикалық сабақтарды және өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру үшін қажет болатын тапсырмалар жинағы ұсынылган. Оқу құралы жоғары оқу орнының оқытушылары мен студенттеріне, мектеп мүғалімдері мен оқушыларына арналады.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы:Оқу кұралы.- Алматы: Экономика, 2016. - 232 бет. ISBN 978-601-225-926-1

С.М. Жапақов
Название:Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
Описание: Ұсынылып отырған оқу құралын жазуда осыған дейін жарық көрген ғылыми және әдістемелік материалдар кеңінен пайдаланылды. Оқу құралында автор еңбек құқығы бойынша оқытылуға тиісті барлық тақырыптарды толық қамтуға тырысқан, сонымен қатар, 2015 жылғы 23 қарашада қабылданып, 1 каңтар 2016 жылдан бастап өз күшіне енген Қазакстан Республикасының Еңбек кодексін басшылыққа алған. Оқу кұралы құқыктану, халықаралық құқық, экономика және кұқық негіздері, кеден ісі, еңбекті ұйымдастыру және нормалау мамандықтары бойынша білім алушы студенттерге, магистранттарға, оқытушылар мен ғылыми қызметкерлерге арналган.

Ұйымдастырушылық мінез-құлық:Оқу құралы.- Алматы: Экономика,2014.-236 б. ISBN 978-601-225-721-2

Г.К. Муханова, Г.А. Абдулина, К.Ж. Әлібекова.
Название:Ұйымдастырушылық мінез-құлық
Описание: Ұсынылып отырған оқу құралында ұйымдастырушылық мінез- құлық аясында ұйымның баскару жүйесіндегі өкілдерінің ұйымдастырушылық мінез-құлқы туралы түсінік пен олардың өзара байланысқа түсу заңдылықтары зерделенеді. Әр тараудың кұрылымы теориялық бөлімнен, бақылау сұрактары, тест тапсырмаларынан тұрады. Оқу құралында берілген теориялык және оқу әдістемелік материалдар ұйымдастырушьшық мінез-құлықтың ғылым пәні ретінде негізгі ұғымдарын түсіндірумен қатар, оның негізгі тәсілдемелерін тәжірибе жүзінде қолдануға қажетті дағдымашықтарды алға тартады. Оқу кұралы жоғары оқу орнының экономика мамандығының студенттеріне, магистранттарына арналған, сонымен қатар бизнес өкілдері, HR-қызметкерлері үшін ерекше қызығушылық танытуы мүмкін

Финансовый мониторинг компании:Учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2016.-304 с. ISBN 978-601-225-878-3

А.К. Тургулова, М.А. Маркелова
Название:Финансовый мониторинг компании
Описание: Предлагаемое учебное пособие подготовлено в соответствии с Рабочей учебной программой по дисциплине «Финансовый мониторинг компании», разработанной в НЭУ им. Т. Рыскулова. В нем даны институционально-правовые основы финансового мониторинга компании и ключевые проблемы его осуществления. Подробно рассмотрены основные этапы работы по проведению финансового мониторинга компании, мониторинга финансового состояния компании, структуры капитала, рентабельности и продаж, эффект финансового и операционных рычагов, анализ показателей рыночной активности компании, мониторинг оценки стоимости компании. Приводятся вопросы для самоконтроля по каждой теме и задачи с решениями из практики отечественных компаний. Учебное пособие подготовлено для студентов экономических специалыностей и будет полезно как для магистрантов, так и преподавателей экономических вузов.

Маркетингілік зерттеулер:Оқу кұралы.- Алматы: Экономика, 2013. - 300 б. ISBN 978-601-225-463-1

Н.М. Сағандықов
Название:Маркетингілік зерттеулер
Описание: Қазіргі кездегі нарык жағдайында экономикалық ісәрекетті жүзеге асыру тәуекелмен тығыз байланысты. Анықталмаған және жағымсыз жағдайларды түзетуге катысты басқарушылық шешімдерді, әсіресе маркетингілік шешімдерді дұрыс қабылдау үшін. маркетингілік зерттеулерді жүргізе білудің маңызы зор Сондыктан шаруашылық субъектілерінін ісәрекеті табысты болуы үшін, оларга экономиканың әр түрлі салаларында маркетингілік зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізудің жүйелі білімі мен тәжірибесін менгеріп, маркетингілік зерттеулерді жоғары деңгейде жүргізудің қырсырларына терең үңілу қажет. Осы бағытта көмек көрсету мақсатында бұл оқу кұралы студенттерге, мекемелердің басшылары мен маркетингілік мәселелермен айналысып жүрген мамандарға арнап дайындалған.

Социальный портрет современного казахстанского общества: Сб. ст.-2-й выпуск. Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК - Лидера Нации. - Астана: Алматы, 2016. - 256 с. ISBN 978-601-7079-40-6

С. Акимбекова, А.Алексеенко, Н.Султанмуратов, В.Курганская, В. Дунаева, А. Есимова, З. Валитова, Т.
Название:Социальный портрет современного казахстанского общества
Описание: В данном сборнике, который является вторым выпуском сборника «Социальный портрет современного казахстанского общества» (был издан в 2015 году в ИМЭП при Фонде Первого Президента), собраны статьи ряда социологов о социальных процессах в казахстанском обществе. Здесь рассматриваются самые разные вопросы социальных отношений в Казахстане от процессов в регионах страны до патрон-клиентских связей. Сборник будет представлять интерес для социологов, демографов, культурологов, а также всех интересующихся современным Казахстаном

Радиациялық экология:Оқу кұралы.- Алматы: Экономика,2015.-184 бет. ISBN 978-601-225-841-7

Э.С. Бөрібай
Название:Радиациялық экология
Описание: Оқу құралында радиоактивті заттар, радиобелсенділік туралы егжейтегжейлі мәліметтер берілген. Радиоактивті затгардың ашылу тарихы, иондық сәулеленудің түрлері, шығатын көздері, биологиялык ағзаларға әсерлері ғылыми дәелдермен жазылған. Радиоактивті заттардың биосферадағы рөлі, маңызы мен қызметтері, табиғи радиациялық көздер, радионуклидтер туралы ғылыми зерттеулерден, әдебиеттерден көптеген мәліметтер келтірілген. Арнайы тарауларда Қазақстандағы радиациялык жағдай туралы, радиациялық нысандар, радиациялық қалдықтар, олардан шығатын сәулелер, олардың табиғаты мен әсерлері туралы, радиациялық мониторинг, радиациялық кауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары туралы эколог мамандарға арналған мәліметгер толык берілген. Оқу кұралы эколог мамандарға, жалпы басқарушы органдарға, ізденушілерге, студенттер мен окытушыларға көмек кұралы ретінде пайдапануға арналған.

Реструктуризация казахстанских банков в условиях финансового кризиса: теория и практика: Монография.- Алматы, 2015. - 184 с. ISBN 978-601-7053-37-6:

О.Ш. Туменбаева
Название:Реструктуризация казахстанских банков в условиях финансового кризиса: теория и практика
Описание: В монографии изложены теоретические и методологические аспекты реструктуризации банка в условиях финансового кризиса. Основное внимание уделено выявлению критериев эффективного метода реструктуризации банка, разработке модели оценки потребности банка в реструктуризации и методики оценки экономических выгод государства от участия в реструктуризации банков. Монография предназначена для студентов, докторантов, научных и практических работников, а также для использования в деятельности государственных и банковских надзорных органов. Печатается по решению Ученого Совета Алматинского технологического университета № 11 от 30.06.2015.

Разрешение трудовых споров по законодательству Республики Казахстан: Учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2015. - 118 с. ISBN 978-601-225-855-4

С.К. Есетова, А.С. Габбасова.
Название:Разрешение трудовых споров по законодательству Республики Казахстан
Описание: Учебное пособие подготовлено в соответствии с ГОСО РК по специальности 5B030100 «Юриспруденция» и программой учебного курса «Правовое регулирование разрешения трудовых споров по законодательству Республики Казахстан». В нем излагаются вопросы разрешения трудовых споров в Республике Казахстан с точки зрения конституционного, трудового и гражданского права. Рассматриваются понятия: классификация трудовых споров, основные принципы, виды и способы разрешения трудовых конфликтов, правовое положение профсоюзов, социальное партнерство в сфере разрешения трудовых споров, рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров. Подчеркивается значение трудового права как механизма защиты прав и законных интересов работников. Учебное пособие предназначено учащимся колледжа, студентам, магистрантам, преподавателям юридических факультетов и вузов, а также представляет интерс для профсоюзных активистов, предпринимателей, государственных служащих, работников кадровых служб организаций и различных хозяйствующих субъектов.

Табиғатты пайдалану экономикасы:Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2015.-296 бет. ISBN 978-601-225-831-8

С. Мұқаұлы, Г.С. Сатбаева, Н.К. Алтеева
Название:Табиғатты пайдалану экономикасы
Описание: Оқу құралы Қазақстан Республикасының ЖОО экономикалық мамандықтарындағы студенттердің «Табиғатты пайдалану экономикасы» пәнін оқу барысында пайдаланылуы мүмкін. «Табиғатты пайдалану экономикасы» экономикалық мамандықтар бойынша бакалаврға білім берудің міндетті компоненті болып табылады. Оқу кұралы экономика мамандықтарын даярлайтын жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне, оқытушыларға арналған.

Ценообразование и оценка в строительстве:Учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2016. -328 с. ISBN 978-601-225-883-7

А.И. Ондасынова, П.А. Пеньков
Название:Ценообразование и оценка в строительстве
Описание: Учебное пособие по дисциплине «Ценообразование и оценка в строительстве» предназначено экономистам, инженерам-менеджерам, студентам и магистрантам, преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, обучаюшимся по специальности «Оценка», а также практикующим специалистам в сфере оценки недвижимости и предпринимателям в строительно-инвестиционной сфере. Раскрывается система формирования стоимости в строительстве, основанная на нормативно-законодательной базе, установленной в Республике Казахстан.

Статистика:Оқулық.- Алматы: Экономика, 2015. - 572 бет. ISBN 978-601-225-848-6

Ы. Әміреев
Название:Статистика
Описание: Ұсынылып отырған оқулықта типтік бағдарламада көрсетілген тақырыптар толығымен қамтылған және оларды жетілдіру, толықтыру үшін әр тақырып өздерінің аттарына сәйкес келетін сандық көрсеткіштермен сипатталған, яғни есептерден кұрастырылған, қолданылатын формулалары келтірілген. Мұндағы келтірілген көрсеткіштердің кепшілігі ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 2008-2013 жылдардағы жарыққа шыққан жылнамалығы мен жинақтарынан алынған, ал кейбір жерлерде мысал ретінде шартты көрсеткіштер пайдаланылған. Оқулық екі бөлімнен тұрады: бірінші бөлімде «Статистиканың жалпы теориясы», ал екінші бөлімде «Әлеуметтік-экономикалық статистика» қарастырылған. Сонымен бірге әр тақырыптар бойынша термин сөздерге түсінік, бақылау және тест сұрақтары келтірілген. Оқулық экономика мамандықтарын даярлайтын жоғары оқу орындарының студентгері мен магистранттарына және колледж студенттеріне, оқытушыларға арналған.

Қазақ елінің тарихы:Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2016. — 398 бет. ISBN 978-601-225-863-9

Е.Ө. Пірімбетова
Название:Қазақ елінің тарихы
Описание: Бұл оқу кұралында Қазақ елі жерінде ертеден өмір сүрген тайпалардың халықтық дәрежеге жетуі олардың жеке-дара мемлекет құруға ат салысулары деректер негізінде айқындалған. Осы мемлекеттер құрамындағы тайпалардың XV ғасырдың ортасында Қазақ хандығын құруға негіз болғандығын дәлелдейді. Ұлы дала өркениетінің тарихи сабақтастығының өзіндік ерекшеліктері көрсетіледі. Автор Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуымен дамуына ерекше назар аударады. Оның ішінде Қазақстан Республикасының дамуындағы өзіндік жолын және қазіргі таңдағы халықаралық қауымдастықтағы орны туралы нақты мағлұматтар береді. Оқу құралы хронологиялық жағынан барлық кезеңдерді қамтиды. Оқу құралы жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне, оқытушыларына, магистранттарғ, бизнес-құрылымдардың, ғылыми және мемлекеттік мекемелердің кызметкерлеріне арналған.

Экономикалық теория:Оқу құралы.- Алматы,2016. — 283 б. ISBN 978-601-222-126-8

М.В. Ахмедьярова, Е.М. Жоламанов, Т.Қ. Оралтаев
Название:Экономикалық теория
Описание: Оқу ңқұралында ҚР БҒМ бекіткен Мемлекеттік білім беру стандартында аныңталған бөлімдер бар. Экономикалың теория курсы реттеліп баяндалған, категорияларды, заңдарды, формалар мен өдістерді зерттеуге маңызды мән берілген, оның ішінде нарық пен нарық механизм мәселелері бірінші орында тұр. Студенттер, магистранттар, оқытушылар және экономикалық теория сұрақтары қызықтыратын баршылыққа арналған.

Экономическая теория:Учебное пособие.- Алматы,2016. — 364 с. ISBN 978-601-250-084-4

М.В. Ахмедьярова, Е.М. Жоламанов
Название:Экономическая теория
Описание: Учебное пособие содержит разделы, определенные в Государственном образовательном стандарте, утвержденном МОН РК. Дано последовательное изложение курса экономической теории, важное значение придается изучению категорий, законов, форм и методов, среди которых проблемы рынка и рыночного механизма стоят на первом месте. Предназначено для студентов, магистрантов, преподавателей, научных работников и всех, кого интересуют вопросы экономической теории.

Маркетинг:Учебное пособие.-2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 190 с. — (Среднее профессиональное образоиаиие). ISBN 978-5-406-04757-6

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк.
Название:Маркетинг
Описание: На современном этапе развития рыночной экономики конкурентоспособность предприятий во многом определяется уровнем организации их маркетинговой деятельности. В учебном пособии излагаются современная концепция маркетинга, цели, задачи, функции, виды; влияние окружающей среды на деятельность предприятия; вопросы стратегической и оперативной маркетинговой деятельности. Содержание учебного пособия соответствует требованиям государственных образовательных стандартов и действующих программ. Для студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся пo специальности «Экономика и управление»

История степей: феномен государства Чингисхана в истории Евразии.- 2-е издание, исправленное и дополненное.- Алматы: TOO «Институт Азиатских исследований», 2016. - 912 с. ISBN 978-601-7550-01-1

С. Акимбеков
Название:История степей: феномен государства Чингисхана в истории Евразии
Описание: Книга посвящена истории Евразии, которая рассматривается через анализ ключевых моментов всей истории. С точки зрения автора среди таких моментов были реформы в Китае в III веке до нашей эры, которые не только создали уникальную китайскую государственность, но и стали непосредственной причиной появления кочевых империй в степном приграничье. Особое значение для этого процесса имела территория Монголии, расположенная за пустыней Гоби. Именно здесь в противостоянии с Китаем образовывались главные кочевые империи и отсюда они затем распространяли свое влияние по всей степной Евразии. Еще один важный момент в истории Евразии был связан с образованием в Монголии государства Чингисхана. Его создание стало возможным вследствие проведенных реформ, в рамках которых ради обеспечения их лояльности были разрушены границы традиционных кочевых племен. На длительный период времени все кочевники Евразии вошли в состав армии монгольских государств, что привело к исчезновению прежних племен. В монгольскую эпоху вошли одни племена, а вышли принципиально другие. В книге рассматриваются также процессы в различных монгольских государствах, которые в итоге привели к образованию новых народов. Одним из важных последствий монгольского периода в истории Евразии стало также образование централизованной имперской российской государственности. Это произошло в результате заимствования принципов государственного устройства у Монгольской империи, которая, в свою очередь, стремилась распространить на все завоеванные ею территории основы китайской политической организации. Отдельная глава посвящена вопросу о происхождении казахских жузов, которые с точки зрения автора имели прямое отношение к политической традиции монгольской государственности. Исследование выполнено на основе общедоступных источников и научной литературы. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Лекции по экономическому росту/ пер. с англ. Д.Шестакова.— М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. —288 с. ISBN 978-5-93255-364-0

Роберт Э. Лукас
Название:Лекции по экономическому росту
Описание: В этой книге нобелевский лауреат Роберт Лукас собрал свои работы об экономическом росте —от ключевой статьи «О механике экономического развития» до ранее не публиковавшихся лекций в честь Саймона Кузнеца 1997 года. Лукас переходит от общей теории того, как может поддерживаться экономический рост и почему темпы роста в разных странах могут быть различными, к объяснению неожиданного рывка в росте с началом промышленной революции и прогнозированию закономерностей роста в XXI веке. Лукас подчеркивает важность накопления как физического, так и человеческого капитала, показывая такие положительные внешние эффекты человеческого капитала, как распространение новых знаний или обучение на рабочем месте. Лекции в честь Саймона Кузнеца посвящены взаимодействию между ростом человеческого капитала и демографическим переходом на начальных этапах индустриализации. В последней главе Лукас использует модель диффузии, чтобы проиллюстрировать возможность того, что значительное неравенство доходов, созданное в ходе промышленной революции, достигло своей наивысшей точки и что в XXI веке разница в доходах постепенно сократится. Published by arrangement with Harvard University Press Издано no соглашению c издательством Гарвардского университета

English on Economics:Учеб. пособие для студентов.- 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2014. — 439 с. — (Серия «Special English for Universities, Colleges»). ISBN 978-5-238-01587-3

С.А. Шевелёва
Название:English on Economics
Описание: B третьем издании (предыдущие издания — ЮНИТИ, 1998, 2004) значительно расширены экономические темы и экономическая лексика. Текстовая часть пособия — газетные и журнальные статьи, аннотации зарубежных учебников по экономике, деловые письма, лекции и выступления. В новое издание включены грамматика и закрепление грамматических правил, фонетические упражнения. Лексические и речевые упражнения ориентированы на написание кратких эссе по темам, рефератов, обсуждение тем, переводы. Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, владеющих английским языком в объеме средней школы и продолжающих изучение языка в вузе. Пособие может быть полезно широкому кругу лиц, изучающих экономику и английский язык.

Главная книга основателя бизнеса: Кого брать с собой, как делить прибыль, как распределять роли и другие вопросы, которые надо решить с самого начала/Пер. с англ.-М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР,2014. - 364 с. ISBN 978-5-9614-4445-2

Ноам Вассерман
Название:Главная книга основателя бизнеса: Кого брать с собой, как делить прибыль, как распределять роли и др
Описание: Формирование команды — самый важный этап при создании нового бизнеса. В большинстве случаев именно «проблемы между людьми» приводят стартапы к кризису, а иногда и к краху. Книга Ноама Вассермана дает системное решение, позволяющее построить бизнес на устойчивом фундаменте и резко повысить шансы на успех. Ноам Вассерман, профессор Гарвардской школы бизнеса, более 10 лет изучал сотни самых разных стартапов. В этой книге он рассматривает проблемы,которые затрагивают основателей компании, соучредителей, первых наемных сотрудников и инвесторов. Создавать ли компанию самостоятельно или найти соучредителей? Если привлекать партнеров, то кого лучше — друзей, бывших коллег или незнакомых профессионалов? Как распределить акционерный капитал в команде соучредителей, особенно в начале, когда непонятно, кто и как будет трудиться? Как подбирать людей на разных этапах развития компании? Это далеко не полный список вопросов, которые каждому основателю необходимо решить в самом начале пути к успеху. Основоположник концепции Lean Startup Стив Бланк считает эту книгу обязательной для прочтения всем основателям стартапов.

Эпоха роста. Лекции по неокономике. Расцвет и упадок мировой экономической системы.-М.:Карьера, 2014. - 448 с. 978-5-00074-026-2

О.В. Григорьев.
Название:Эпоха роста. Лекции по неокономике. Расцвет и упадок мировой экономической системы
Описание: Почему одни страны являются богатыми, а другие остаются бедными, несмотря на все усилия? Какими факторами определяется экономический рост? Отвечая на эти вопросы, автор приходит к неожиданному выводу: в основе волны экономического роста последних двух с лишним столетий лежит уникальное стечение обстоятельств в мировой экономической системе XVIII столетия. Однако первоначальный импульс роста уже давно исчерпан. В состоянии ли мы взять под контроль экономическое развитие или нам придется смириться с медленным упадком, грозящим в любой момент обернуться катастрофой? Ответа на этот вопрос сегодня нет, однако представленное в книге понимание реальных механизмов экономического развития может послужить основой для выработки необходимых решений. Олег Григорьев опирается на оригинальную концепцию о решающей роли разделения труда. Книга будет интересна для специалистов, а также для широкого круга читателей, интересующихся экономикой. Олег Григорьев окончил экономический факультет МГУ, был научным сотрудником ЦЭМИ AH СССР. Работал в Верховном Совете, Государственной Думе, в Экономическом управлении Президента РФ. Государственный советник первого класса. С 2012 года - учредитель и научный руководитель Научно-исследовательского центра Олега Григорьева «Неокономика».

Ақпараттық жүйелерде мәлеметтерді басқару:Оқу құралы.- Алматы:«Экономика», 2016,- 194 б. ISBN 978-601-225-914-8

Л.М. Байтенова, М.К. Уандыкова
Название:Ақпараттық жүйелерде мәлеметтерді басқару
Описание: «Ақпараттық жүйелерде мәліметтерді басқару» атты оқу құралында қазіргі ақпараттық жүйелердің негізгі түсініктері мен анықтамалары ақпарат деректер. акпараттық жүйелер, деректер банкі, деректер базаларының және банкілерінің архитектурасы, физикалық және логикалық тәуелсіздігі, пайдаланушылық сұраныстың әр үрдісі, деректер банкінің өмірлік циклі және деректер базасын басқарудың негізгі функциялары, деректер моделдерінің жіктелуі, ақпараттық жүйелердің өзіндік ерекшеліктері қарастырылган. Ұсынылып отырған оқу кұралы «6М070300 - Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқитын магистрантгарға арналған. Магистранттар оқу құралындағы теориялық материалдарды зертханалық сабақтарда, өзіндік жұмыстарында. магистрлік диссертация жазарда пайдалана алады.
Прокрутить вверх

Наши контакты
Следуй за нами
File Not Found
!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.