Новые поступления учебников НЭУ за февраль 2016


Оқу құралы – Алматы: ЖШС «LEM баспасы», 2015. – 296 б.

Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К., Абитова А.К.
Название:Экономикалық талдау
Описание:Оқу құралында экономикалық, талдау негіздері, оның ішінде талдау түсінігіне, әдістер мен тәсілдеріне, талдау түрлеріне, факторлық талдау әдістемесіне сипаттама берілген. Экономикалык, талдау түpi – басқарушылық талдау негіздері, өндірістік ресурстарды пайдалану тиімділігін талдау әдістемесі, өзіндік құнды шығындар баптары бойынша талдау, сонымен бірге қаржылық талдау негіздері, активтер мен пассивтер құрамы мен құрылымы, төлемқабілеттілік және баланс өтімділігі, табыстылық және іскерлік белсенділікті талдау әдістемeci және т.б. мәліметтер негізінде жан-жақты, жүйелі түрде қарастырылған. Оқу құралы экономикалық, жоғары оқу орындары студенттеріне, оқытушыларына және кәсіпқой бухгалтерлерді, аудиторларды және аналитиктерді дайындау жүйесінің тындармандарына арналған.

– Алматы: ЖШС «LEM баспасы», 2015. – 184 б. ISBN 978-601-239-030-8

Проскурина В.П. / Аударган М.Д.Акишев
Название:Бухгалтерлік есеп бойынша есептер жинағы
Описание:Жинақ ҚР ҚМ 23 мамыр 2007 жылғы «Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгiлiк жоспарын бекіту туралы» №185 буйрығымен бекітіліп, 1 қантар 2008 жылдан бастап қолданысқа енгізілген бухгалтерліс есеп шоттарының Үлгілік жоспарына сәйкес жасалған. Аталған құжат қол¬данысқа енгізілген уақыттан бастап. ҚР ҚМ «Бухгалтерлік есепке алу шоттарының Үлгілік жоспарын бекіту туралы» 18 қыркүйек 2002 жылғгы №438 және 22 желтоқсан 2005 жылғы №426 «Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті жасайтын ұйымдар үшін бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспарын әзірлеу жөніндегі Нұсқаулықты (негізгі) бекіту туралы» бұйрықтарының күші жойылды. Жинақтың басты мақсаты: - шоттар жоспарын түсіне білу мен оны меңгеруге ықпал ету; - бухгалтерлік проводкаларды (шоттар корреспонденциясын) жасау бойынша үйренген білімді бекіту. Жинақ экономикалық білім беретін жоғарғы оку орындарының студенттеріне, бухгалтерлік курстардың тыңдаушыларына, кәсіби бухгалтерлер мен аудиторларға арналған

– Алматы: ЖШС «LEM баспасы», 2015. – 354 б. ISBN 978-601-239-142-8

Проскурина В.П. / Аударган М.Д.Акишев
Название:Бухгалтерлік проводкалар
Описание:Аталған бухгалтерлік проводкалар ҚР ҚМ 23.05.2007 ж. №185 бұйрығымен бекітіліп, колданылатын есеп жүйесінің түріне қарамастан, республика аумағындағы ҚР барлық ұйымдары (бюджеттіктен басқалары) үшін 1 - қантар 2008 - жылдан бастап қолданысқа енгізілген Бух¬галтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес жасалған. Осы қужат қолданысқа енгізілген уақыттан бастап төмендегі құжаттардын күші жойылады: - «Бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгілік жоспарын бекіту туралы» ҚР ҚМ 18.09.2002 ж. №438 бұйрығы; - «Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті жасайтын ұйымдар үшін бухгалтерлік есеп шотта¬рының жұмыс жоспарын әзірлеу жөніндегі нұсқаулықты (негізгі) бекіту туралы» ҚР ҚМ 22.12.2005 ж. №426 бұйрығы. Бухгалтер жұмысының қиын қырлары аз емес, ал ен қиыны – шаруашылық операцияларын бухгалтерліс есептің шоттарында қатесіз көр¬сете білу. Дәл осы жұмысты орындау үшін жинақ Сізге көмекші бола алады. Бухгалтерлік проводкаларды дұрыс жасау бухгалтерлер үшін аса қажет болғандықтан, аталған жинақ, ең алдымен бухгалтерлерге, бухгалтерлерді дайындайтын курстардың тындаушыларына, экономикалық мамандық алатын студенттерге және басқа да қызығушылық білдірген тұлғаларға арналған.

Оқу құралы – Алматы: ТОО "Издательство LEM", 2014. – 458 б.

Нурпеисова А.К., Сабитова С.Н., Чоентаева А.О.
Название:Қазақстан Республикасында банктік жүйенің дамуы
Описание:Оқу құралында авторлар Қазақстан Республикасында банктік жүйенің пайда болуы мен даму перспективаларын негізгі ұғымдардың, мағынасын арнайы таңдалған кестелер мен қосымшалар арқылы ашуды көздеген, сондықтан кестелер мен оқу құралында пайдаланылған суреттеге түсініктемелер толығымен баяндалған. Оқу құралының мазмұнын банк ici пәнінің сұрақтары құрайды, сонымен қатар бағдарламадан тыс мәселелер де көpiнiciн тапқан

Монография – Алматы, 2012. – 234 с. ISBN 9965-767-92-0

Сулейманов А.Ф.
Название:Общественный контроль в Республике Казахстан
Описание:Монография посвящена актуальным проблемам становления и развития общественного контроля в Республике Казахстан. Впервые поднимаются и актуализируются проблемы формирования системы общественного контроля над деятельностью органов исполнительной власти. Исследованы теоретико-правовые основы института общественного контроля, а также его организационно-правовые формы и средства реализации. Особое внимание уделяется проблемам функционирования системы общественного контроля над административной деятельностью органов исполнительной власти Республики Казахстан. Содержащиеся в данной работе выводы и предложения могут быть использованы при совершенствовании законодательства и в практике организации и деятельности государственных органов. Для широкой научной общественности, преподавателей, магистрантов и студентов, занимающихся проблемами конституционного, административ¬ного права, государственным служащим, а также всех тех, кто интересуется проблемами состояния и развития общественного контроля.

Монография – Алматы: 2007. – 192 с. ISBN 9965-511-55-1

Сулейманов А.Ф.
Название:Конституционно- правовые основы взаимодействия Президента и Конституционного Совета Республики Казах
Описание:Рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия Президента и Кон-ституционного Совета Республики Казахстан по вопросам конституцион¬ного контроля, анализируются законодательство и конституционная прак¬тика республики и зарубежных стран, обосновываются рекомендации по вопросам совершенствования взаимодействия. Монография представляет интерес для научных работников, препода¬вателей, студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, а также депу¬татов Парламента, членов Конституционного Совета, работников их аппа¬ратов, сотрудников Администрации Президента РК.

Учебное пособие. – Алматы, 2008. – 216 с. ISBN 9965-598-20-7

Сулейманов А.Ф.
Название:Президент и Конституционный совет Республики Казахстан
Описание:В учебном пособии рассмотрены актуальные проблемы взаи¬модействия Президента и Конституционного Совета Республики Казахстан по вопросам конституционного контроля, анализируется законодательство и конституционная практика Республики и зару¬бежных стран, обосновываются рекомендации по вопросам совер¬шенствования такого взаимодействия. Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей и всех интересующихся вопросами конституционного права.

Оқу құралы – Алматы: «Асыл ютап», 2016. – 100 б. ISBN 978-601-7456-37-5

Айтжан Б.Е., Сулейманов А.Ф.
Название:Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Описание:Тауарды тұтынушы ретіндегі өз құқықтарын білмеушілік кейде бөлшек сауданың «алақол» қатысушыларының сатып алушы құқықтарына немқұрайды қарауына ғана емес, кей¬де тіпті саналы түрде алдау арқылы қасақана бұзуына әкеп соқтырады. Осыған байланысты бұл оқу құралы ең алдымен жалпы қауым үшін қазіргі таңдағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы нeгізгі мәселелерді анықтауға бағытталған. Оқу барысында, тұтынушылардың құқықтары және оның кепілдіктері, сонымен қатар, оларға қатысты қолданылатын ережелер, азаматтық заңымен, «Тұтынушылардың құқығын қорғау туалы» заңымен бекітілген құқықтары, оның маңызы қарастырылады. Бұл оқу құралы аудиториялық, сабақ жүргізуде пайдалануға. сондай-ақ студенттердің өзіндік дайындауларында көмегі.

Оқулық - Алматы: «Издательство LEM» ПЮ, 2013.-380 б.ISBN 978-601-239-231-9

Ібрішев Н.Н.
Название:Корпоративтік қаржы
Описание:Оқулық ҚР БҒМ 2009 жылғы 30 желтоқсанда №611 бұйрығымен бекітілген және енгізілген «Корпоративтік қаржы» пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес келеді. Онда қaзіргі компаниялардағы меншікті қаржы ресурстарын қалыптастыру, қаржы-ландырудың сыртқы кездерін тарту, оларды үлестіру және тиімді пайдалану мәселелері мен ұзақ мерзімді және қысқа мepзімді активтерді қалыптастыру, жоспарлау және тиімді пайдлану, өнімді, жұмыстар мен қызметтерді өндіру және өткізу барысында туындайтын экономикалық және ақшалай қарым-қатынас жүйесі қарастырылады. М. Тынышпаев am. ҚазККА ОӘК ашық басылымда шығарылуға және бака-яавриаттың 050509 - Қаржы, 050508 — Есеп және аудит, 050507 – Экономика ма-мандықтары бойынша оқу үдерісінде пайдалануға ұсынылады (27.05.2010ж. №4а хаттама). Тұрар Рысқұлов атындағы Казақ экономикалық университеті негізіндегі ҚР БҒМ Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім оқу-әдістемелік кеңесінің «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» мамандықтар тобы бойынша ОӘК ұсынылады (27.09.2011ж. №2 хаттама). ҚР БҒМ «Оқулық» Республикалық ғылыми-тәжірибелік орталығымен ұсынылады (31.05.2012ж. №03-3/2040 хат).

- Алматы: 2015 ж. - 320 бет. ISBN 978-601-217-538-7

Мұханбетжанова Ә.,Бахишева С.,Кемешова А.
Название:Педагогикалық жүйетану негіздері
Описание:Ұсынылып отырған «Педагогикалық жүйетану непздері оқулығы жоғары оқу орындары студенттері, магистранттары мен докторанттарының педагогика саласындағы ғылыми-ізденіс жұмыстарына пайдалы болары сөзсіз. Мұнда ғылыми таным туралы философиялық білім мен жалпы ғылымдық жүйетануға сүйене отырып, педагогикалық жүйе компоненттерінің пайда болуы мен дамуы, олардың iшкі және сыртқы байланыстарының, жүйеқұрушы факторларының белгілі бip жүйенің қызмет eтyi үшін қажеттігі және жеткіліктілігі туралы ғылыми-әдіснамалық негіздемелер жасалды. Оқулықтың мазмұны педагогикалық мамандықтар бойынша бакалавриаттың 5В010300-«Педагогика және психология», 5В010200-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтары бойынша және магистратураның барлық педагогикалық мамандықтары бойынша білім беру стандарттарындағы кәсіби пәндерге циклына қойылатын әдістемелік талаптарға сәйкес құрылды. Сонымен қатар, 6D012400-«Педагогикалық өлшемдер» мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарындағы «Педагогикалық системология» пәнінің Типтік оқу бағдарламасына сай берілген. Бұл оқулықтың құрылымы мен мазмұны жоғары оқу орындарындағы кредиттік оқыту жүйесінің талаптарына да жауап береді. Оның бөлімдері мазмұны мен әр бөлім соңында берілген тапсырмалар білім алушылардың өз бетімен жұмыс жасауына арналып құрылған. Жалпы алғанда, ұсынылған оқулық педагогикалық жүйетану негіздері туралы мемлекеттік тілде жазылған бірден бip оқулық ретінде құнды боларына ceнеміз. Оқулықтың құрылымы, тақырыптары, теориялық мәселелері, ондағы негізгі ой-пікірлер жоғары оқу орындарында білім алып жатқан студенттерге, магистранттар мен докторанттарға және педагогика саласындағы ізденушілерге арналған.

Оқулық – Алматы, 2015. – 232 б. ISBN 9_8-601-217-529-5

Әлметова Ә.С., Даркенбаева Ж.Қ., Хамимульдинова Л.Ж.
Название:Қазақ тілі: Негізгі стандарттан жоғары деңгей
Описание:Оқулық жоғары оқу орындарының негізгі стандарттан жоғары деңгей студенттеріне арналған. Оқулықта қатысымның әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, оқу-кәсіби аяларына қатысты тақырыптар мен мәтіндep қамтылған. Әрбip сабақ сөйлеу әрекетінің төрт түріне байланысты тапсырмалар мен жаттығулардан тұрады. Оқулық тақырыптарды ғылыми тұрғыдан да, танымдық тұрғыдан да жақсы ашып көрсете алған. Сонымен бipгe әpбip сабаққа ұсынылған әдіс-тәсілдер студенттің материалды толық түciніп, игеруіне негізделген. Оқулыктың ұнтаспасы бар.

Учебно-методическое пособие – Алматы, «Асыл кітап», 2015. – 44 с.

Айтжан Б.Е., Сулейманов А.Ф.
Название:Применение приемов и методов нейролингвистического программирования (НЛП) в образовательном процессе
Описание:В данном учебно-методическом тренинге дается представление о широко распространенных приемах и методах, используемых в нейро-лингвистическом программировании (НЛП), делаются выводы в отно¬шении возможного применения этих технологий на практике препода¬вания во всех сферах образования. Учебно-методическое пособие будет полезно широкому кругу. Учебно-методическое пособие будет полезно широкому кругу педагогических работников, преподавателям-методистам, слушателям кур¬сов повышения квалификации, а также преподавателям и магистран¬там.

Оқұлық – Алматы, 2015 ж. – 299 б. ISBN 978-601-217-540-0

Тамаев С.
Название:Кванттық механиканың есептер жинағы
Описание:Оқулықта кванттық механиканың негізгі тараулары бойынша есептер құрастырылып, олардың шешімдері мен жауаптары ұсынылған. Әpбip тарауда негізгі анықтамалар және формулалар келтірілген. Қыскаша теориялық кipicпe берілген. Оқулыктың соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі және негiзгi физикалық тұрақтылар, кейбір қосындылар мен интегралдардың мәндері, арнаулы функциялар көрсетілген. Оқулық мемлекеттік педагогиқалық институттар мен университеттердің студенттеріне арналған.

Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2015. – 300 с. ISBN 978-601-225-809-7

Рахметулина Ж.Б.
Название:Экономическая теория: задачи, схемы, тесты
Описание:Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями учебного плана, Типовой программы дисциплины «Экономическая теория», включает основные положения экономической теории, микро-и макроэкономики, а также вопросы для проверки и самопроверки знаний. Учебное пособие будет способствовать более полному усвоению теоретического материала и развитию навыков практического применения полученных знаний.

М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус. 2014. – 320 с. ISBN 978-5-389-05908-5

Прает Ван Д.
Название:Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии
Описание:Какие процессы в мозгу заставляют нас выбирать конкретный продукт из ряда подобных? Почему одна реклама становится эффективной во всем мире, а другая, не менее масштабная, не работает? Современные исследования эволюции мозга и открытия нейробиологов позволили изменить традиционный для маркетинга подход, основанный на статистическом изучении потребностей и предпочтений покупателей. Инновационная методика, изложенная в книге, позволяет выявлять и учитывать подсознательные процессы, лежащие в основе наших поступков и задействованные в процессе принятия решений. Возможность заглянуть в подсознание потребителей открывает перед маркетингом новые гигантские перспективы.

Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2016. – 320 с. ISBN 978-601-239-089-6

Проскурина В.П.
Название:Бухгалтерский учет от азов до баланса
Описание:Настоящее пособие поможет всем желающим ознакомиться с азами бухгалтерского учета от его основ до бухгалтерского баланса. Оно предназначено для студентов и вы¬пускников учебных заведений, слушателей профессиональных курсов, бухгалтеров, на¬чинающих работать по специальности, специалистов и руководителей, желающих само¬стоятельно освоить основы бухгалтерского и налогового учетов. В пособии раскрываются основные принципы и методологические основы ведения бух¬галтерского учета и составления финансовой отчетности на основе национальных и между¬народных стандартов финансовой отчетности, Правил ведения бухгалтерского учета, Типо¬вого плана счетов. В книге рассмотрены специфические вопросы бухгалтерского учета на основе примера хозяйственной деятельности организации малого бизнеса.

Алматы: Экономика, 2015. – 320 с. ISBN 978-601-225-777-9

Калдияров Д.А.,Илимжанова З.А.,Бурнашева В.Р.
Название:Налогообложение в РК на современном этапе
Описание:Данное учебное пособие может быть использовано студентами и магистрантами экономических специальностей, а также преподавателями финансово-экономического факультета в ходе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение»

Оқу құралы – Алматы: Экономика, 2015. – 265 б. ISBN 978-601-225-806-6

Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т.А.
Название:Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер
Описание:Оқу куралы 5В050600 – Экономика мамандығының студенттеріне арналған. Ұсынылып отырған оқу құралында «Экономикалық теория» пэнінің типтік бағдарламасы мен оқу жоспарының талаптарына сәйкес, экономикалық теорияның, микроэкономика мен макроэкономиканың непзп тақырыптары. білімді тексеру және бақылау сұрақтары қарастырылған. «Экономикалық теория: есептер, схемалар. тесттер» оқу құралы теориялық материалды толық игеруте және алған білімдерін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамытуға әсерін тигізеді.

Оқу құралы – Алматы: Экономика, 2015. – 126 б. ISBN 978-601-225-818-9

Әмірбекұлы Е.
Название:Фирманың бәсекеге қабілеттілігі
Описание:Оқу құралы нарықтық ортаның басты қозғаушы күші – бәсекенің, соның ішінде фирманың бәсекеге қабілеттілігінің экономикалық маңызын жан-жақты аша отырып, оның құраушылары мен басты ерекшеліктерін, әсер ететін факторларын, бағалау әдістемесін, бәсекеге қабілеттілікті арттыру тетіктерін сипаттайды. Бұл оқу құралы экономикалық мамандықтар бойынша білім алатын жоғары оқу орындарының, колледждердің студенттеріне, магистрантарға, докторанттарға, сондай-ақ бәсекеге қабілетті бизнес құруға талпынған кәсіпкерлерге ұсынылады.

Учебное пособие – Алматы: ТОО "Таугуль-Принт", 2015. – 157с. ISBN 978-601-7331-42-9

Бертаева К.Ж.
Название:Исламский банкинг
Описание:В учебном пособии «Исламский банкинг» автором предлагаются в подробном изложении теоретические основы исламского банкинга, общие характерные особенности исламского банковского дела с отражением основных специфических операций исламских банков, а также частично особенности исламской валютной системы. Особое внимание в учебном пособии уделяется вопросам управления рисками и риск-менеджмента в исламском банкинге. Исламские финансовые инструменты рассматриваются с учетом опыта их применения в странах мира и разработки конкретных моделей исламского банкинга. Подробно изложены в учебном пособии практические аспекты изучения исламского банкинг в Казахстане с определением перспективных направлений дальнейшего развития исламской финансовой системы и исламского банкинга в РК. Данное учебное пособие рекомендуется для студентов, магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы», а также для преподавателей и специалистов в данной области.

Учебник – Алматы, 2014. – 286 с. ISBN 978-601-222-123-7

Байбулекова Л.А.
Название:Управление портфелем ценных бумаг
Описание:Учебник «Управление портфелем ценных бумаг» предназначен для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по специальности 5В050900-«Финансы» и является единой для всех форм обучения. Учебник полностью соответствует Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, содержит необходимые дидактические требования, предусмотренные программой образовательного курса, учитывает изменения, связанные с совершенствованием нормативно-законодательной базы Республики Казахстан. Основой работы является изложение вопросов менеджмента инвестиционным портфелем, умело реализованных в структуре учебника и отдельных его главах. Автору удалось с научных позиций и в строгой логической последовательности изложить современный материал, раскрывающий технологию управления портфелем ценных бумаг и пр. Данный учебник впервые издается в Казахстане и предназначен для изучения дисциплин «Управление портфелем ценных бумаг», «Рынок ценных бумаг», «Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг», «Финансовый инжиниринг». Предлагаемые разделы учебника являются источником как по обучению теоретическим основам формирования и управления портфелем ценных бумаг, так и овладению прикладными навыками и эмпирическими методами, необходимыми для практической деятельности на фондовом рынке.

Учебное пособие – Алматы: – «Таугуль-Принт», 2015. – 282 с. ISBN 978-601-7331-21-4

Оналтаев Д.О.
Название:Исламские финансы
Описание:В учебном пособии «Исламские финансы» предлагаются для теоретического и практического изучения основы исламского финансирования, общие характерные особенности исламского банковского дела с отражением основных операций исламских банков, а также основы управления рисками и риск-менеджмента в исламском банкинге. Исламское страхование и исламское налогообложение рассматриваются с учетом опыта их применения в странах мира и разработки конкретных моделей функционирования. Основное внимание авторам было уделено практическому аспекту изучения исламского финансирования в Казахстане с определением стратегических целей и направлений дальнейшего развития исламской финансовой системы в РК. Данное учебное пособие рекомендуется для студентов, магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы», а также для преподавателей и специалистов в данной области.

Оқу құралы – Алматы: Экономика, 2015. – 184 бет. ISBN 978-601-225-770-0

Абенова К. А.
Название:Әлеуметтік жұмыстың кәсіби этикасының негіздері
Описание:Оқу құралында әлеуметтік, экономикалық және технологиялық дамуға ықпал ететін кәсіпкерлік қызметтің жаңа бағыты – инновациялық бизнесті қалыптастыру және жүргізу ерекшелікктері сипатталған. Инновациялық бизнестің қызмет ету ортасы, инфрақұрылымы, дамыту тeтіктері, сонымен қатар индустриялық-инновациялық жүйенің құрылымы мен әлементтері, инновациялық қызметтің мәні мен маңызы жан-жақты көрініс тапқан. Оқу құралы экономикалық мамандықтар бойынша білім алатын жоғары оқу орындарының, колледждердің студенттеріне, магистранттарға, докторанттарға, сондай-ақ нарықтық ортаға икемді инно¬вациялық бизнес құруға талпынған кәсіпкерлерге ұсынылады.

Учебное пособие – Алматы: «Издательство», 2015. – 153 с. ISBN 978-601-7399-59-7

Спанкулова Л.С.
Название:Экономика народонаселения
Описание:Предлагаемое учебное пособие содержит необходимый учебный материал и является основным учебно-методическим документом в преподавании и изучении курса «Экономика народонаселения». Книга предназначается научным работникам, преподавателям, докторантам, магистрантам и студентам вузов, специализирующимся в области экономики, государственного и муниципального управления и всем, кто интересуется кардинальными проблемами экономики народонаселения

Учебное пособие – Алматы: «Издательство», 2015. – 215 с. ISBN 978-601-7399-57-3

Спанкулова Л.С.
Название:Экономика здоровья: глобальный подход
Описание:Автор книги систематически излагает основные подходы глобального осмысления междисциплинарных проблем в области социально-экономического развития и здоровья населения, имеющие серьезные последствия для устойчивого развития Казахстана. Книга дает содержательную характеристику их основных принципов, методики исследования и наиболее важных, конкретных достижений крупных ученых. Учебное пособие может использоваться в преподавании магистрантам экономических вузов и факультетов таких дисциплин как «Экономика здравоохранения», «Экономика и управление в отраслях социальной сферы», «Экономика общественного сектора». Учебное пособие также предназначается научным работникам, преподавателям, докторантам, магистрантам и студентам вузов, специализирующимся в области экономики, организации и управления здравоохранением и всем тем, кто интересуется кардинальными проблемами экономики здоровья населения.

Оқу құралы – Алматы, «Экономика» баспасы, 2015. – 121 б. ISBN 978-601-225-807-3

ред. Абенова Е.А.
Название:Экскурсиятану
Описание:Оқу құралы «5В090200-Туризм» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары пәңдерінің бейінде блогының міндетті компоненті ретінде «Экскурсиятану» оқу пәнінің бағдарламалық талаптары көлеміндегі материалдарды қамтиды. Мұнда туристік саланың маңызды компоненті ретінде экскурсияға дайындалу және жүргізу тәжірибесінің мәселелері ашылып көрсетілген. Туризмнің түрлері мен бағыттары бойынша өз бетінше сан алуан экскурсияларды дайындайтын туристік нарық қызметкерінің практикалық құзіреттіліктерін қалыптастыруға арналған тапсырмалар, сұрақтар мен тестілер, кейстер берілген. Кітап «5В090200-Туризм» мамандығы бойынша білім алып жатқан жоғары оқу орындарынын және орта білім беру колледждердің студенттеріне арналған.

Учебник – СПб.: ООО Изд-во «Питер», 2015. – 384 с. ISBN 978-5-496-01175-4

В.В.Глухов, Д.П.Гасюк
Название:Управление качеством
Описание:Учебник содержит классическое изложение курса управления качеством. Более подробно представлены разделы; управление качеством на промышленном предприятии, управление качеством услуг, качество продукции военного назначения, экономика управления качеством. Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям и профилям подготовки бакалавров и магистров. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненной группе подготовки магистров «Металлургия, машиностроение и металлообработка».

Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг.-М.: ООО «Альпина Паблишер», 2015. – 220 с. ISBN 978-5-9614-5413-0

Г.Беквит
Название:Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг
Описание:Маркетинг услуг — одна из наиболее сложных сфер профессиональной деятельности. Вы не можете дотронуться до основного продукта своей компании, услышать его или увидеть... Тогда как же организовывать продажи и стимулировать сбыт? Книга Гарри Беквита, основанная на двадцатипятилетнем опыте работы автора с тысячами профессиональных бизнесменов, доносит до читателей маркетинговые знания через рассмотрение практических примеров работы крупных компаний, таких как Federal Express и Citicorp, и небольших частных предприятий. Книга лаконична, увлекательна и содержит сотни практичных и легких для реализации приемов и стратегий, которые используются в сфере маркетинга услуг. Издание ориентировано на специалистов в области маркетинга услуг, а также студентов и преподавателей экономических вузов.
Прокрутить вверх

Наши контакты
Следуй за нами