Новые поступления литературы за сентябрь 2018 года


Еңбек нарығы экономикасы: оқу құралы / Т.Н.Траисова, Ж.К.Ержанова, А.Б.Траисова. - Алматы: Бастау, 2016. - 240 б.- ISBN 978-601-281-188-9

Т.Н.Траисова, Ж. Қ. Ержанова, А. Б. Траисова
Название:Еңбек нарығы экономикасы
Описание: Еңбек нарығын қалыптастырып, реттеу - нарықтық экономиканын басты да өзекті мәселелерінің бipi. Бұл оқу құралында осы үдерістерді ұйымдастырудың стратегиясы мен тактикасынын негізпгі мәселелері қаралады. «Еңбек нарығы экономикасы» оқу құралы мемлекеттік тілде Қазақстан Республикасының экономикалық мамандықтарының жалпыға міндеті мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарының талаптарына сай дайындалған. Оқу құралы нарықтық экономиканың шынайы зандылықтары мен механизмдеріне негізделе құрылған, онда еңбек қатынастарының теориялық және тәжірибелік жетістіктері мен Қазақстан Республикасындағы нарықтық қатынастар қалыптасуының ерекшеліктері ескерілген. Оқу құралында әлеуметтік-еңбек қатынастарының мазмұны, еңбек нарығы мен жұмыспен қамту, оны реттеу, нарықтық қатынастар жағдайында тиімді еңбек ic-әрекетті қамтамасыз етуші уәждемелер мен ынталандырулар зерттеліп, сандық аспектілермен, еңбек үдерісті басқару қағидаларымен, соның iшіндe: өнімділік, жұмысшылар саны мен құрамы, олардың еңбекақысына байланысты бағыттар анықталған. Қарастырылған тақырыптар бойынша динамикада статистикалық материалдар талданған, бұл студенттердің еңбек нарығы мен жұмыспен қамту, жұмыссыздық нарық жағдайында тұрғындарды әлеуметтік қорғаудың жалпы қағидалары, әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеудің халықаралық тәжірибесі мен еңбекақы, табыстар туралы мағлумат алуына мумкіндік береді

Information and communication technologies:textbook. - Almaty:Bastau, 2017. - 480 p.- ISBN 978-601-281-241-1

T.B.Nurpeisova, I.N.Kaidash
Название:Information and communication technologies
Описание: The textbook on the mandatory course «Information and Communication Technology» is intended not only for undergraduate students of all specialties, postgraduate students, teachers who ensure an educational process on disciplines, associated with the use of computer technologies, but for all users wishing to improve their intellectual and professional level in the field of modem information and communication technologies. The textbook is a set of educational materials that includes a theoretical course, a laboratory practicum, a glossary, self-examination questions, a list of used sources. Studying the course, the students will receive theoretical background in innovative, information and communication technologies, necessary for their future professional activi-ties. The content of the training manual meets the requirements of the State Compulsory Educational Standards of the RK for the discipline «Information and Communication Technologies».

Локальные религиозные верования в Центральной Азии: материалы Международного научного семинара (25 мая 2017г.).- Алматы: Изд. Дом «МИР», 2017. - 288 с. - ISBN 978-601-80690-6-2

Название:Локальные религиозные верования в Центральной Азии
Описание: В данном сборнике представлены исследования, доклады и сообщения участников Международного научного семинара «Локальные религиозные верования в Центральной Азии», состоявшегося в Алматы 25 мая 2017 г. В материалах сборника освещаются различные аспекты локальных религиозных верований в Центральной Азии, проводится всесторонний анализ мест паломничества, международные и философские аспекты религиозной ситуации на современном этапе, исследуются вопросы религиоведения, истории, источниковедения, образования, права и т.д. Издание предназначено для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, магистрантов и студентов, а также широкого круга заинтересованных читателей.

Аудит: оқу құралы / Б.Б. Султанова, Б.Ш. Алтаев, А.З. Арыстамбаева. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 178 6.- ISBN 978-601-04-2802-7

Б.Б.Сұлтанова, Б.Ш. Алтаев, А.З.Арыстамбаева
Название:Аудит
Описание: Оқу құралында қазіргі аудит теориясы мен практикасында қабылданған негізгі түciнiктep қаралады. Оқу құралы 2009 жылдың 1 қаңтарына дейінгі қолданыстағы ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік» заңы мен ҚР «Аудиторлық қызмет жөніндегі» заңына, 2015 жылдың 1 қаңтарына дейінгі қолданыстағы ҚР Салық Кодексте және Халықаралық аудит стандарттарына негізделіп жасалған. Оқу құралы Мемлекеттік білім беру стандартына және экономикалық мамандықтар студенттерінің оқу бағдарламаларына сәйкес дайындалған.

Химияның теориялық негіздері: оку куралы. - Алматы:Бастау, 2018. - 232 б.- ISBN 978-601-7275-66-2

О.А.Аймақов
Название:Химияның теориялық негіздері
Описание: Ұсынылып отырған оқу құралында бейорганикалық және органикалық химия курстарының теориялық маңызды бөлімдері - атом-молекулалық ілім, атом құрылысы, Д.И.Менделеевтің периодтык заңы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі, сонымен қатар, органикалық реакциялардың жүру механизмі, органикалық реакциялардың реакцияланғыштық қасиетін электрондық теория тұрғысынан дәлелдеу, электрондық ығысу теориясы жан-жақты қарастырылған. Оқулықта молекулалардың күрделілігінің валенттік байланыс және молекулалық орбиталь әдістepi бойынша әртурлі диаграммаларды мысал ретінде келтіріп түсіндіру студенттердің бұл салада материалды толықтүрде игеруіне мумкіндік туғызады. Химия ілімінің теориялық ipгe тасы - бейорганикалық және органикалық химияның теориялық негіздеріне ерекше көңіл бөлу оқулықтың құндылығын арттыра түседі Сонымен, қарастырылып отырған бұл оқулықты жоғарғы оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған оқу құралы ретінде пайдалануға болады.

Химияның теориялық негіздері: оку куралы. - Алматы:Бастау, 2018. - 232 б.- ISBN 978-601-7275-66-2

О.А.Аймақов
Название:Химияның теориялық негіздері
Описание: Ұсынылып отырған оқу құралында бейорганикалық және органикалық химия курстарының теориялық маңызды бөлімдері - атом-молекулалық ілім, атом құрылысы, Д.И.Менделеевтің периодтык заңы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі, сонымен қатар, органикалық реакциялардың жүру механизмі, органикалық реакциялардың реакцияланғыштық қасиетін электрондық теория тұрғысынан дәлелдеу, электрондық ығысу теориясы жан-жақты қарастырылған. Оқулықта молекулалардың күрделілігінің валенттік байланыс және молекулалық орбиталь әдістepi бойынша әртурлі диаграммаларды мысал ретінде келтіріп түсіндіру студенттердің бұл салада материалды толықтүрде игеруіне мумкіндік туғызады. Химия ілімінің теориялық ipгe тасы - бейорганикалық және органикалық химияның теориялық негіздеріне ерекше көңіл бөлу оқулықтың құндылығын арттыра түседі Сонымен, қарастырылып отырған бұл оқулықты жоғарғы оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған оқу құралы ретінде пайдалануға болады.

Қаржылық есеп: оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 192 б.- ISBN 978-601-04-3055-6

С. Баймұханова
Название:Қаржылық есеп
Описание: Ұсынылып отырған оқу құралы, бухгалтерлік eceптi жаңадан бастап үйреніп жатқан, бухгалтерлік есеп курстарындағы тыңдармандарға, жоғары оқу орындарындағы студенттер мен колледж оқушыларына арналған.

Стратегический маркетинг: учеб, пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2017 - 238 с.- ISBN 978-601-04-2251-3

Ж.Т.Кожамкулова
Название:Стратегический маркетинг
Описание: Учебное пособие является базовым курсом учебной дисциплины «Стратегический маркетинг». В книге рассматриваются концептуальные основы стратегического маркетинга, его взаимосвязь с операционным маркетингом. Подробно излагаются вопросы стратегического поведения потребителей, их сегментации, анализа привлекательности рынка, вопросы конкурентоспособности и выбора стратегий развития рынка на различных уровнях. Также рассмотрены вопросы разработки стратегий по основным элементам комплекса маркетинга, изучены применяемые инструменты стратегического анализа. После каждого раздела приводятся вопросы для повторения и обсуждения. Пособие рассчитано на руководителей всех уровней, студентов, слушателей курсов по повышению квалификации.

Экономика және бизнеске арналған математика: оқулық.- 8-бас. - Алматы, 2017. - 304 б.- ISBN 978-601-217-636-0

Ж. Жак
Название:Экономика және бизнеске арналған математика
Описание:

Сандық бизнес және электрондық коммерцияны басқару: стратегиясы, қолданысы мен практикасы:оқулық. - Алматы:Дәуір, 2017.-520 б.- ISBN 978-601-217-619-3

Дэйв Чаффей
Название:Сандық бизнес және электрондық коммерцияны басқару: стратегиясы, қолданысы мен практикасы
Описание:

Мұнай өндіру жүйесі:оқулық.II -том.- 2-басылым.-Алматы: Дәуір,2017.-380 б.- ISBN 978-601-217-624-7

Майкл Ж. Экономидес, Дэниел Хилл, Кристин Элиг-Экономидес, Диң Жу
Название:Мұнай өндіру жүйесі
Описание: «Мұнай өндіру жүйесі» кітабының екінші басылымы мұнай өндірудің заманауи технологиясының ,тәжірибесі туралы күрделі және терең толық дереккөз. Төрт жетекші сарапшымен жазылған бұл кітап мұнай өндіру жүйесін игеру және пайдаланудың заманауи қағидаларын таныстырып, игеру жағдайындағы қабаттағы өзгерістерді, жерүсті жабдықтарын және құбырлар жүйесін қарастырады. Өндірістік инженерлерге арналған ұзак қарастырылған соңғы мәтіннің осы басылымы ұңғыма өнімін арттыру үшін гидравликалық жару туралы кеңейтілген жаңа такырыптарын қамтиды. Жаңа тарауларда көлденең ұңғылар, құммен күрес, өндірістік мәліметтерді талдау және уұңғу жұмысын бағалау сияқты тақырыптар қарастырылған.

Статика мен материалдар механикасы: оқулық. I том.- 4-басылым. - Алматы:Дәуір, 2018. - 436 б.- ISBN 978-601-217-632-2 I том ISBN 978-601-217-638-4 жалпы

Р.Ч.Хиббелер
Название:Статика мен материалдар механикасы
Описание:

Математикалық анализ. Бір айнымалы:оқулық.1-том.- Алматы, 2017.- 536 б.- ISBN 978-601-7940-05-8

Название:Математикалық анализ. Бір айнымалы
Описание: Математикалық анализ оқулығының жаңа басылымы пәнді түсіну мен есептер шығapy бip-бipiн толықтыра түсетін курстарын одан әpi дамыту талпынысын жалғастырады. Математикалыд анализ: бip айнымалы, 6-басылымда зерттеу университеттерінде, төртжылдық колледждерде, мемлекеттік оқу орындарында, жoғapы мектептердегі оқулықты пайдаланушылардың пікірлері ескерілді. Жаңа басылым теория мен модельдеуді меңгеру икемді болу үшін қайта қарастырылды.

Генетика негіздері:оқулық .2-том.- 11-басылым.- Алматы: Дәуір, 2017. - 820 б. - ISBN 978-601-217-625-4

Уильям С. Клаг, Майкл Р. Каммингс, Шйрлотта А. Спенсер, Майкл А. Палладино
Название:Генетика негіздері
Описание: Генетика нeгiздepi штабының он бipiншi басылымында генетикалық талдаулар және қaзipгi заманғы әдістер арқылы генетика ғылымына тyciнiк берілген. Бұл басылымдағы әр тақырып генетика саласындағы қaзipгi таңдағы жаңа мәліметтер арқылы толықтырылғ ан.

Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі:оқулық. II- том.- Алматы: Дәуір,2017.-552 б.- ISBN 978-601-217-629-2

Рассел Джонс, Хелен Оэм, Ховард Томас, Сюзан Воланд
Название:Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі
Описание: Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі студенттерге өсімдіктану ғылымына байланысты инновациялық, кешенді көзқарас ұсынады. Kiтaп өсімдік тіршілiгiнің, әpбip сатысы негізінде жататын процестер мен механизмдерді қарастырады және құpлықтaғы тірлiктің ықтималдығын болдыру үшін өсімдіктер пайдаланатын жасушалық, молекулалық, биохимиялық және физиологиялық оқиғалардың күрделі желісін сипаиайды. Kiтaп өсімдік тіршілiгi сатыларына сәйкес ұйымдастырылған ол өсімдіктің тұқымынан бастап, өciп-өнуін және дамуы мен жетілуін қамтиды да, көбеюін және қартаюымен аяқталады. Осы «тұқымнан-тұқымға» дейін көзкарас өсімдіктің өcyi мен дамуын толық түсіну үшін студенттерге қажетті білімді беретін логикалық жүйені қамтамасыз етеді.

Геохимия:оқулық.I-том.-Алматы:Дәуір, 2017.- 352 б.- ISBN 978-601-217-623-0

Уильям М. Уайт
Название:Геохимия
Описание: Бұл кванта геохимия саласына жан-жақты кipicпe жacaлғaн. Кітапта aлғaш рет геохимиялық әдістер: қaзipгi геохимияның, жерге және оның әртурлі орталарына қатысты термодинамика мен кинетиканы қолдануды шолудан басталған нeгiгіi принциптері мен тәсілдері сипатталады. Бұл нeгiзгi түсініктер содан соң микроэлементтердің су жүйелерінде және магмалық жүйелерде өзiн-өзi ұстауын тусінуге қолданылады. Келесі тарауларға радиогендік және тұрақты изотоптар геохимиясы, оларды геологиялық уақытты, көне климатты және тарихқа дейінгі адамдардың диетасын анықтау сияқты әртурлі тақырыптарға колдану көрсетілген. Содан соң назар күн жүйесінің, жердің және элементтердің өздерінің жаралуына дейін аударылған. Сондықтан жердің құрамы арнайы тақырып болып шығады, мұнда ядроның, мантияның және жер қыртысының кұрамы мен олардың құрылымының жаралуы қарастырылады. Қорытынды тарауда органикалық геохимия, соның ішінде қазба отынның жаралуы мен жердің геологиялық бұрынғы және жылдам өзгеретін қaзipгі замандағы климатын қадағалайтын көміртектің табитаттағы айналымы қарастырылады.

Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: заманауи кіріспе:оқулық. ІІ-том. 7-басылым. - Алматы: Дәуір, 2017. - 404 б.- ISBN 978-601-217-637-7

Дуглас К. Монтгомери
Название:Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: заманауи кіріспе
Описание: Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері оқулығының жетінші басылымы сапаны бағалау және жетілдіруде статистикалық әдіснаманы қолданудың басты аспектілері, толыкқ зерттеулері қарастырады. Дәстурлі және заманауи әдістер, оның ішінде статистикалық процестердің мониторингі мен бақылаудағы ең соңты заманауи тәсілдер, пpoцecтi сипаттаудағы, қысқартудағы және процестің бip қалыптылығын зерттеудегі статистикалық бағдарламалы эксперименттер көрсетілген. Жетінші басылымда DMAIC-әдiciнe (анықтау, өлшеу, талдау, дамыту, бақылау - үш Сигманың проблеманы шешу стратегиясы) аса көңіл бөледі және де оның жүзеге асырылуына бip бөлім арналған.
Прокрутить вверх

Наши контакты
Следуй за нами
File Not Found
!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.