Новые поступления учебников Нархоз за декабрь 2017


Methods of teaching computer science:textbook.- Almaty,2016.-359 p.- ISBN 978-601-7529-90-1

Bidaibekov E.,Nurbekova Zh.,Sagimbaeva A.,Zakirova A.
Название:Methods of teaching computer science
Описание: The theoretical, methodological and teaching materials on education are widely mentioned in this textbook. The most attention is paid to separate chapters to teach the chemistry, innovative methods and types of teaching methods on chemistry. This textbook is intended for teachers of high school, students of pedagogical universities and institutes and teachers of colleges and secondary schools .

Educational management:textbook. - Almaty, 2016.-306 p.- ISBN 978-601-7529-92-5

Kosherbayeva A.N., Zhampeisova K.K.,Islamgulova S.K.,Kolumbayeva Sh.Zh.
Название:Educational management
Описание:The textbook reveals the main content of the discipline «Education management» aimed at the development of professional competence of future teachers. The tutorial is bazed based on the national doctrine of professional education and the mission of the educational management oriented towards achieving the final result of training, education and development, state policy in the field of education, the Law of RK «On education», the State Program of education development and science of the Republic of Kazakhstan for 2016-2019. The structure includes texts , further clarifies the text and contains a mastering apparatus and visual-illustrative material. It recommended for undergraduates, teacher colleges and graduate of non-teaching professions.

Theoretical foundations of computer science: textbook. - Almaty, 2016.-269 p.- ISBN 978-601-7427-72-6

Kisselyova E.A.,Nugmanova S.A.,Berdyshev A.S.
Название:Theoretical foundations of computer science
Описание:The questions of information theory of Shannon’s coding theory, elements of the theory of algorithms and their analysis. The selection of material is produced in accordance with the program of preparation of students of pedagogical universities in the specialty “5B011100 - Informatics”. Each chapter contains numerous examples of problem solving, as well as questions and tasks for self-control. For students of pedagogical universities studying informatics as a core subjects, as well as school teachers of informatics.

Teaching methodology of physics:textbook.- Almaty,2016. -312 p.- ISBN 978-601-7529-83-3

Jumadillayev K.N.,Sydykova Zh.K.
Название:Teaching methodology of physics
Описание:The training course “Teaching methodology of physics” consists of two parts: the first part - the general questions of a teaching technique and the second part — particular questions. Studying the general questions of teaching physics, you will get acquainted with the purposes of training in physics, with the content and structure of physics course, with various methods and tutorials of physics.

ҚР қылмыстық құқығы:оқу құралы.- Алматы: Экономика,2017. -106 б. - ISBN 978-601-225-957-5

Медеубеков Т.Ш., Гаитов А.А
Название:ҚР қылмыстық құқығы
Описание:Оқу құралы ҚР ММБС-на сай 5В030100 «Заңгер» мамандығы бойынша және «ҚР Қылмыстық құқығы» оқу курсының бағдарламасына сәйкес дайындалған. Оқу құралында қылмыстық құқыктық жалпы мәселелері қылмыс пен жаза туралы ұғымдары қылмыс құрамы, оның белгілері және ҚР қылмыстық кодексiнің жалпы бөліміне сәйкес өзге де сұрақтары қарастырылған. Оқу құралы 2014 жылдың 3 шілдесінде қабылданған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне негізделіп дайындалған және жоғары заң оқу орындары мен факультеттерінің студенттері мен мектептеріне арналған.

Міндеттемелік құқық: оқу құралы. - Алматы:Жеті Жарғы,2017. - 68 б.- ISBN 978-601-288-123-3

Айтжан Б.Е.,Максатов Н.Р.
Название:Міндеттемелік құқық
Описание:Міндеттемелік құқық» оқу құралы заң мамандығындағы жоғары оқу орны студенттеріне арналған. Оқу құралында жалпы міндеттеменің түсініктемесі, туүлері, міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілікк мәселелері кеөделген. Оқу құралы үш бөлімнен тұрады. Материалдар ғылыми жұмыстарға қолдануға лайықты топтастырылған

Қазақстан Республикасындағы адвокатура:оқу-әдістемелік құралы/құраст. Г. Н. Мұхамедиева.- 2-бас.,өңд. толықт. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 103 б.- ISBN 978-601-04-1620-8

Название:Қазақстан Республикасындағы адвокатура
Описание:Оқу-әдістемелік құралының «Қазақстан Республикасындағы адвокатура» оқу пәнінің бағдарламасына сәйкес және ҚР-ның 1997 жылы 5 желтоксанда қабылданған «Адвокаттык қызмет» туралы Заңына негізделіп дайындалды. 2014 жылдың 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының қылмыстық ic жүргізу, 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық және 5 шілдедегі Әкімшілік құқык бұзушылық туралы жаңа кодекстерінің қабылдануына байланысты оқу-әдастемелік құралына өзгертулер мен толыктырулар енгізілді. Оқу-әдістемелік құралына адвокатура және адвокаттык қызмет пеәні бойынша тест сұрактары, есептер жинағы берілген. Заң оқу орындары мен факультеттерінің оқытушыларына, магистранттары мен студенттеріне, практика қызметкерлеріне, сондай-ақ адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметі мәселелеріне қызығушылық танытушы оқырмандарға ұсынылады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңына түсіндірме (бап бойынша):ғылыми.- 2- бас. - Алматы:Асыл кітап,2016. - 340 б.- ISBN 978-601-7782-63-4

Дуйсенов Э. Э.
Название:Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңына түсіндірме (бап бойынша)
Описание: Бұл басылым Қазақстан Республикасынын 2015 жылдың 18 қарашасындағы № 416-VKP3 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» (06.04.2016 жылға өзгерістермен және толықтырулар) мен заныңа бап бойынша тусіндірме болып табылады. Бұл кітатың мақсаты болып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілеріне мемлекеттік қызмет аясын реттейтін құқықтық нормаларды олармен дұрыс түсіндірілуіне және қолданылуына тажірибелік көмек көрсету табылады. Материалдың бап бойынша мазмұндалуының қарапайымдылығы мен анықтығы оның қабылдануын және түсінілуін тек мемлекеттің қызметшілерге қана емес, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына қолжетімді етеді. Түсінадірме, сонымен қатар, «заңтану» мамандықтары және «мемлекеттік басқару» мамандықтары бойынша білім алатын студенттермен және магистранттармен пайдаланылуы мүмкін, сондай-ақ жоғары оқу орындарында «Әкімшілік құқық», «Мемлекеттік басқару» және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі» пәндері бойынша оқулық ретінде пайдаланылуы мүмкін. Тусіндірмеде пайдаланылған нормативтік құқықтық актілер, 2016 жылдың 15 қыркүйегіндегі жағдайлары бойынша берілген.

Продвинутый финансовый учет:учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2016 - 232 с.- IBSN 978-601-225-889-9

Тулешова Г.К.,Акимова Б.Ж., Сапарбаева С.С.
Название:Продвинутый финансовый учет
Описание:Учебное пособие сформировано в соответствии с типовой программой курса для обучающихся в магистратуре специальности «Учет и аудит», основано на международные стандарты финансовой отчетности, принятые в РК и представляет собой продолжающийся курс финансового учета для магистров по специальности « Учет и аудит». В пособии рассматриваются темы, ранее не изученные в финансовом учете: промежуточная финансовая отчетность, финансовая отчетность в условиях гиперинфляции, выплаты на основе долевых инструментов. Кроме того, предлагается более углубленное ознакомление по вопросам: объединение бизнеса, учет аренды, инвестиционное имущество, вознаграждения работникам и другие. После каждой темы рекомендуются вопросы для обсуждения, тесты, а также контрольные задания. Учебное пособие рекомендовано для магистрантов экономических специальностей вузов аспирантов, преподавателей, для слушателей курсов повышения квалификации бухгалтеров.

Ілгерілемелі қаржылық есеп: оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2017 - 222 б.- IBSN 978-601-225-943-8

Тулешова Г. К., Акимова Б.Ж., Сапарбаева С.С.
Название:Ілгерілемелі қаржылық есеп
Описание:Оқу құралы ҚР қабылданған қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына нeгiздeлгeн «Есеп және аудит» мамандығы магистратурасында білім алушылар ушін типтік бағдарламаға сәйкес құрастырылған және «Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистрлер ушін қаржылық есептің жалғастырушы курсын білдіреді. Оқу құралында қаржылық есепте игерілмеген тақырыптар қарастырылады: аралық қаржы есептілігі, гиперинфляция жағдайындағы каржылық есептілік, улестік құралдар негіндегі төлемдер. Сонымен қатар, бизнесті бipiктipy, жал eceбi, инвестициялық меншік, қызметкерлерге төленетін сыйақы және т.б. сұрактар бойынша тереңдетілген тусініктеме ұсынылады. Әр тарау соңында бақылау сұрактары, тестілер және бақылау тапсырмалары берілген. Оқу құралы экономика мамандығының магистрантгары, студеттері мен арнайы білім беретін оқу орындары сонымен қатар оқытушылар мен бухгалтерлердің біліктілігін арттыру курстарының тыңдармандарына ұсынылады.

Тарихи түсініктер мен терминдер сөздігі:ғылыми.- Алматы: Қазақ университеті, 2015. -55 б. -ISBN 978-601-04-1575-1

Көкебаева Г.К.,Мұхатова О.Х.
Название:Тарихи түсініктер мен терминдер сөздігі
Описание:Көмекші оқу құралында дүниежузі тарихы, тарихнама, деректану, тарихи үдepic және тарихи таным теориясы пәндері бойынша тусініктер мен терминдердің маңызы, оларды пайдалану әдістері және анықтамалары берілген. Көмекші оқу құралының құрылымы студенттерді қaзipгi заманғы тарих ғылымының ғылыми-категориялық аппаратымен таныстыру, тарихи үдерістің негізгі мәселелерінің қaзipгi зерттелу дәрежесіне орай қалыптасқан тарихи түсініктер мен терминдерді игертуге, оларды өзіндік ой қорытуға дағдыландыру міндетіне бағындырылған. Көмекші оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, жалпы тарих мамандарына арналған.

Интернет-программала: оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2017 - 112 б.- ISBN 978-601-225-968-1

Астаубаева Г.Н.
Название:Интернет-программалау
Описание:Оқу құралы «Интернет-программалау», «Интернет қосымшаларын құру», «Деректерді басқару» пәндерінің мазмұнын қамтиды және жоғары оқу орындарының «Ақпараттық жүйелер», «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша жоғары және кәсіби оқу орындарының студенттеріне арналған. Оқу құралында Web-қосымшалар құруга арналған РНР программалау тілі, MySQL мәліметтер базаларын басқару жүйесі және SQL тілінің негіздері мысалдырымен қарастырылған

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-2014):оқу құралы.- Алматы:Қазақ университеті, 2015. - 401 б.- ISBN 978-601-04-1396-2

Көкебаева Г.К.
Название:Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-2014)
Описание:Оқу құралы студенттерге Еуропа және Америка елдеріндегі XX ғасыр - XXI ғасыр басындағы қоғамдық-саяси, рухани және әлеуметтік-экономикалық үдерістерді түсінуге көмектесу мақсатымен дайынлалған. Батыс елдерінің тарихы тарих ғылымындағы сонғы, тубірінен өзгертілген жаңа көз- қарасқа негізделген. Оқу құралы университеттердің тарих факультеттерінің типтік бағдарламасында берілген нeгiзгi елдермен қатар кредиттік технология бойынша студенттер өз бетімен оқитын елдердің де тарихын қамтиды. Сонымен қатар Орталық және Шығыс Еуропа елдерінің тарихын 6ip тақырыпқа топтастыру осы аймактың саяси және экономикалық дамуындағы ортақ сипаттары мен ерекшеліктерін жан-жақты талдауға мүмкіндікк берген. Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, жалпы тарих мамандарына арналған.

Шетелдердің жаңа заман тарихы:оқу құралы. - Алматы:Қазақ университеті, 2016. -306 б.- ISBN 978-601-04-1822-6

Жұмағұлов Қ.Т., Беделова Г.С.,Садықова P.O.
Название:Шетелдердің жаңа заман тарихы
Описание:Оқу құралы студенттерге, магистранттарға Шетелдердің жаңа заман кезеңінде орын алған елеулі тарихи оқиғаларының қырлары мен сырларын және себептерін ашып керсетеді. Оқу құралын даярлау барысында тарихилық пен ғылымдық қағидаттар басшылыққа алынды. Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына дүниежузі тарихы, шығыстану, халықаралық қатынастар мамандарына арналған.

Менеджмент.Теория и практика Казахстана:Учебное пособие.- 2-е изд., доп.- Алматы: Игілік group, 2017.- 656 с.- ISBN 978-601-7019-89-1

Название:Менеджмент.Теория и практика Казахстана
Описание:Данное учебное пособие объединяет в себе актуальные теоретические и успешные практические аспекты менеджмента, в том числе результаты научных изысканий отечественных авторов Авторским коллективом, включающим ученых и бизнесменов, максимально полно отражены все фундаментальные и современные направления менеджмента. Благодаря структуре и простоте изложения книга как энциклопедия менеджмента может быть интересна широкому кругу читатели- студентам, магистрантам, менеджерам, практикам бизнеса и всем интересующимся теорией и практикой управления компаниями, организациями, собственным бизнесом.

Основы бухгалтерского учета: учебник. - Алматы: Экономика, 2017.-202 с.- ISBN 978-601-225-948-3

Тайгашинова К.Т.
Название:Основы бухгалтерского учета
Описание: Учебник написан исходя из типовой программы по дисциплине «Основы бухгалтерского учета». В третьем издании учебника (1-е - 1990, 2-е - 1996) излагаются теоретическое содержание основных понятий бухгалтерского учета, его сущность, принципы, функции и методические элементы. Основы бухгалтерского учета -сложный теоретический курс, который раскрывает студенту ранее неизвестный ему мир наблюдения и учета сферы этой деятельности со своей спецификой, терминологией и сложными понятиями, из них немало новых. В учебнике раскрыты теоретические основы бухгалтерского учета как науки, пути получения и использования информации, необходимой в управлении сферой деятельности субъекта. В современном бухгалтерском учете, имеющем контрольные функции, заметно повышаеся значение информационной функции, так как увеличивается потребность руководства в информации, необходимой для принятия управленческих решений. Учебник предназначен студентам, преподавателям, практикам, которые хотят изучать эту дисциплину.

Бухгалтерский учет от первичного документа до отчетности: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2016.-232 с.- ISBN 978-601-80481-0-4

Назарова В.Л.,Волохова О.В.
Название:Бухгалтерский учет от первичного документа до отчетности
Описание:В учебном пособии рассматриваются теоретические вопросы функционирования экономических информационных систем, описывается решение сквозного примера при ручном и компьютерном способе учета. Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит примеры из 12 заданий с решениями, которые охватывают основные разделы учета финансово-хозяйственной деятельности организации и формируют понятия и навыки, необходимые для ведения ручного бухгалтерского учета. Во второй части учебного пособия рассматриваются задачи автоматизации бухгалтерского учета с помощью бухгалтерской программы «1C: Бухгалтерия для Казахстана», предназначенной для малых и средних предприятий, занимающихся производством продукции, торговой деятельностью и оказанием услуг. Для освоения основных технологических приемов, необходимых при работе с программой, в учебный материал включены примеры по ведению бухгалтерского учета в Республике Казахстан. Предназначено для студентов, магистрантов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений экономических специальностей, а также для широкого круга начинающих пользователей и специалистов, работающих в области учета и управления. Разработано в соответствии с последними изменениями в законодательной базе Республики Казахстан.

Жалпы физика:оқу құралы. - Алматы: Қарасай, 2017.-448 б.- ISBN 978-601-7212-23-0

Құлбекұлы М.
Название:Жалпы физика
Описание:Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарына арналған Қазақстан Республикасының білім беру стандартына сәйкес жалпы физика курсы бойынша жаңадан жасалған типтік багдарламадағы «Молекулалық физика», «Электр және магнетизм», «Электрмагниттті тербелістер мен толқындар. Оптика» бөлімдеріне қатысты мәселелерді қамтиды. Оқу құралының 6ip ерекшелігі - 6ip кітапта пәнге қатысты бірқатар қажетті материалдар, атап айтқанда, теориялык (лекциялық) және тест сұрактары, сондай-ақ анықтамалық материалдарының да топтастырып берілуінде. Бұл еліміздің жоғары оқу орындары кредиттік оқыту жүйесіне көшіп жатқан жағдайда студенттердің өз бетімен ізденіп жұмыс істеуіне өте қолайлы. Оқу құралы физика саласында оқып жатқан студенттер, магистранттар мен дәріс 6epiп жүрген ұстаздарға арналған.

Теория и практика страхования: учебное пособие.-3-е изд.- Алматы:Интер-пресс, 2011. -356 с.-ISBN 9965-863-33-4

Бельгибаев А.К.,Рахимбаев А.Б.
Название:Теория и практика страхования
Описание:Третье учебное пособие значительно переработано в учебное пособие включены дополнительные главы раскрывающих различные виды страхования, Современное страхование привлекает не только заинтересованных лиц в виде страхователя и страховщика но и так же различных аферистов махинаторов которые пользуясь узкими местами в технологическом процессе страхования проводят различные аферы в страховом бизнесе причем, данное явления иметь международный характер по данным некоторых экспертов развитые страны теряют 10- 15% страховых премий а в не развитых странах этот показатель еще выше по этому на наш взгляд для читателя будет интересен материал который характеризует данное явление в страховом бизнесе.
Прокрутить вверх

Наши контакты
Следуй за нами
File Not Found
!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.