Новые поступления учебников Нархоз за сентябрь 2017


Центральная Азия: пространство "Шелковой демократии". Политические партии: научное издание.- Алматы: ИП Волкова,2016.- 30 с. ISBN 978-601-80184-9-7

ред. Ибраимова Т.
Название:Центральная Азия: пространство "Шелковой демократии". Политические партии
Описание:В данной, уже третьей по счету работе группы экспертов Almaty-Club, начинается цикл посвященный рассмотрению современного политического развития каждой страны центральноазиатского региона. Авторами, с целью очерчивания особенностей демократических процессов в ЦА, вводится понятие «шелковая демократия» и дается ее объяснение. В данной работе рассматриваются особенности партийных систем стран ЦА, исторические и культурные особенности, законодательные нормы, политические реалии, связанные с партиями и одновременно влияющие на степень их развития. Работа рассчитана на политологов, юристов, историков, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами развития политических партий и демократическими процессами в Центральной Азии в целом.

Қазақстан туризмі: оқу құралы. - Алматы, «Бастау», 2015. - 552 бет. ISBN 978-601-281-162-9

Ердәулетов С.Р.
Название:Қазақстан туризмі
Описание:Бұл оқу құралы Қазақстан туризмін дамытуға байланысты маселелердің кең ауқымын зерттеуге арналған. Бұнда туризм географиясының нeriзri санаттары мен тyciнiктepi, туризм мен демалу ресурстары және туризмді дамытудың алғышарттары, турист шаруашылық, туризмнің негізгі түpлepi мен олардың багыттарының сынақ сипаттамаларымен 6ipгe туристік қозғалыс қаралған. Еліміздің аса маңызды туристік аудандары, яғни өздерінің ресурстарымен ерекшеленетін, әpi туристер ағынын тарта алатын аумақтар сипатталған. Аталған кітап географтарға, демографтарға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, туризм мәселесіне қызығушылық танытатын кең оқырман қауымына арналған.

Туризм Казахстана: учебное пособие. - Алматы: Бастау, 2015. - 520 с.- ISBN 978-601-281-142-1

Ердавлетов С.Р.
Название:Туризм Казахстана
Описание:Учебное издание посвящено исследованию широкого комплекса проблем, связанных с развитием туризма Казахстана. Рассмотрены основные категории и понятия географии туризма, туристско-рекреационные ресурсы и предпосылки развития туризма, туристское хозяйство и туристское движение с пробной характеристикой основных видов туризма и их маршрутов. Охарактеризованы важнейшие туристские районы страны, т.е. территории, которые выделяются своими ресурсами и притягивающие потоки туристов. Книга предназначена для географов, экономистов, экологов, демографов, а также для преподавателей, студентов высших учебных заведений и широкого круга читателей, интересующихся проблемами туризма.

Жаһандану жағдайындағы қазipгi бұкаралық коммуникациялар : оқу құралы.- Алматы:Бастау, 2016.-224 б.- ISBN 978-601-281-215-2

Нұртазина Р.Ә.
Название:Жаһандану жағдайындағы қазipгi бұкаралық коммуникациялар
Описание:«Жаһандану жағдайындагы қaзipri бұқаралық коммуникациялар» атты оқу құралында казіргі заманғы коммуникациялардың, жаһандық медиа-ортаның, мәдениеттердің жаңа сәйкестігін іздестірудің, киберкеңістік-’ пен желілік қатынастардың әлеуметтік құрылымының, саясат медиатизациясының’, Қазақстан Республикасы ақпарат қоғамындағы саяси коммуникация үрдісінің өзекті мәсслелері қаралады. Қазақстанның қaзipri заманғы жағдайында «Қазақстан-2050» Стратегиясын және «Нақты 100 қадам» ұлт жоспарын жүзеге асыру ісіндегі мультимедиа технологияларының, саяси коммуникацияның рөліне ерекше назар аударылған. Kiтaп жоғары оқу орындарында гуманитарлық-әлеуметтік мамандықтар бойынша бiлiм алатын студенттерге, магистранттар мен докторанттарға, мемлекеттік қызмет, саяси институттар, YEҰ мен БАҚ қызметкерлеріне арналады.

Современные массовые коммуникации в условиях глобализации:учебное пособие.- Алматы:Бастау, 2016. - 224 с. ISBN 978-601-281-196-4

Нуртазина Р.А.
Название:Современные массовые коммуникации в условиях глобализации
Описание:В учебном пособии «Современные массовые коммуникации в условиях глобализации» рассматриваются актуальные вопросы современных массовых коммуникаций, глобальной медиа среды и поиска новой идентичности культур, киберпространства и социальной структуры сетевых сообществ, медиатизации политики, тенденции политической коммуникации в информационном обществе Республики Казахстан. Особое внимание уделено роли мультимедийных технологий в политической коммуникации в современных условиях Казахстана в реализации Стратегии «Казахстан-2050» и плана нации «100 конкретных шагов». Книга предназначена студентам, магистрантам, докторантам, обучающимся по гуманитарно-социальным специальностям в высших учебных заведениях, работникам государственных служб, политических институтов, НПО и СМИ.

Туризмде тамақтандыруды ұйымдастыру:оқу құралы.- Алматы,Бастау, 2015. - 336 бет.- ISBN 978-601-281-180-3

Уварова А.К
Название:Туризмде тамақтандыруды ұйымдастыру
Описание:Ұсынылып отырған оқу құралында туризм саласында тамақтандыру және қызметтер керсетуді ұйымдастыру негіздері беріледі, қонақжайлылық танытудың теориялық және ic жүзіндегі қырлары баяндалады. Тамақтандыру кәсіпорындарындағы өндірістік-технологиялың үрдіске, саяхаттау барысында тамақтандыруды ұйымдастыруға, қонақүйлерге орналастыру мәселелеріне, сондай-ақ гастрономия турларын дайындаудың негіздері ретінде ұлттық асхананың мәдени, тарихи-этнографиялық ерекшеліктеріне, әртурлі халыктардың тамақтану дәстүрлерінен байланысына ерекше назар аударылады. Бұл оқу құралы жоғары және арнаулы орта оқу орындарының «Туризм» мамандығы бойынша білім алатын студенттеріне, ЖОО оқытушыларына, туризм саласындағы мамандарға арналған.

Организация питания в туризме: учебное пособие.- Алматы:Бастау, 2015. - 328 стр.- ISBN 978-601-281-159-9

Уварова А.К
Название:Организация питания в туризме
Описание:В предлагаемом учебном пособии даются основы организации питания и сервиса в туризме, освещаются теоретические и практические аспекты, которые используются в сфере гостеприимства. Особое внимание уделяется производственно-технологическому процессу на предприятиях питания, организации питания во время путешествий, размещения в гостинице, а также связи национальной кухни с историко-этнографическими особенностями культуры, традициями питания разных народов как основы разработки гастрономических туров. Предназначено для студентов высших и средне-специальных учебных заведений, обучающихся по специальности «Туризм», преподавателей вузов, специалистов в области гостеприимства и туризма.

Жасыл экономика негіздері:оқу құралы.- Алматы:Бастау,- 2016. - 352 б.- ISBN 978-601-281-195-7

Әлинов М.Ш.
Название:Жасыл экономика негіздері
Описание:«Жасыл экономика негіздері» курсы - осы сала бойынша Қазақстандағы алғашқы оқу қуралы. Бұл оқу құралында «жасыл» экономиканың негізгі қағидалары, технологиялық, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік қырлары, сонымен қатар шет елдер мен халықаралық бағдарламалардың іс-тәжірибе қаралады. Қазақстанның «жасыл» экономикаға өтуінің шарттары мен ерекшелпстері корсетіледі Kaзipri заманда орын алып жатқан дағдарыс факторларының әртурлі жақтарын, ұзақмерзімдік келешекке бағдарланған технологиялық, экономикалық артықшылықтарды есепке ала отырып, «жасыл» экономикаға өтуге дайындыктың және өтудің осы заманғы үрдістepi де қарастырылады. «Жасыл» экономика үлгісінің негізіне «Қазақстан-2050» Стратегиясының басты ережелері салынған. Осы курс жаңа буын бакалавриаты, магистратурасы мен докторантурасының білім беру бағдарламаларына, сондай-ақ жоғары оқу орындарының оқытушыларына, бизнес менеджерлеріне арналады.

Основы зелёной экономики:учебное пособие.- Алматы: Баста,2016. - 340 с.- ISBN 978-601-281-173-5

Алинов М.Ш.
Название:Основы зелёной экономики
Описание: Курс «Основы «зелёной» экономики» является пилотным учебником в Казахстане. Рассматриваются основные принципы, технологические, экономические, экологические и социальные аспекты «зелёной» экономики, а также практика зарубежных стран и международных программ. Даются условия и особенности перехода Казахстана к «зелёной» экономике. Рассматриваются современные процессы подготовки и перехода к «зелёной» экономике с учетом различных сторон современных кризисных факторов, технологических и экономических преимуществ систем, ориентированных на долгосрочную перспективу. За основу модели «зелёной» экономики положены базовые положения стратегии «Казахстан-2050». Курс предназначен для образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантов нового поколения, а также преподавателей и ученых вузов, менеджеров бизнеса.

Энергия үнемдеудің және энергия тиімділігінің негіздері:оқу құралы.- Алматы:Бастау, 2015. - 288 бет.- ISBN 978-601-281-168-1

Әлинов М.Ш.
Название:Энергия үнемдеудің және энергия тиімділігінің негіздері
Описание:Оқу құралында энергетиканың және энергетикалық қауіпсіздік рөлінің артуына сәйкес, энергияның дәстурлі және балама түрлерінің мәселслері қарастырылады. Дәстурлі көмipcyтeгi көздерімен қатар, жел, күн, биомасса (биологиялық жиын), атом және су қорлары негізіндегі энергетиканың да техникалық, экологиялық және экономикалық тиімділігіне баға беріледі. Энергия үнемдеу тұрғысынан электр энергиясы мен жылу өндіру және тұтыну саласының жай-күйі талданады. Қазақстанның отын-энергетикалық Keшeнiнің жай-күйі мен болашағы, сонымен қатар шетелдік заманауи көрсеткіштермен салыстырғанда, шаруашылық жүйесінің энергия артықшылығының ceбептеpi қаралады. Өндірісте, үй шаруашылықтарында, экономика секторлары мен өңірлерде энергия тиімділігі және энергия үнемдеуді жоғарылатудың негізгі бағыттары көрсетілген. Энергия менеджменті аясында энергетикалык аудит, нормалау, тарифтік саясат мәселелері қарастырылады. Қазақстанның «жасыл» экономика мен энергетиканың тұрақты стратегиясына көшyi туралы мағлұматтар баяндалған. Бұл оқу құралы студенттерге, магистранттарға және жоғары оқу орындарының оқытушыларына, инженерлер мен экономика саласының менеджерлеріне арналған.

Основы энергосбережения и энергоэффективности: учебное пособие.- Алматы: Бастау, 2015. - 288 с.- ISBN 978-601-281-144-5

Алинов М.Ш.
Название:Основы энергосбережения и энергоэффективности
Описание: В учебном пособии в соответствии с возросшей ролью энергетики и энергетической безопасности рассматриваются вопросы традиционных и альтернативных видов энергии. Дается оценка технологической, экологической и экономической эффективности как традиционных углеводородных источников, так и энергетики на основе ветра, солнца, биомассы, атомных и гидроресурсов. Анализируются состояние сферы производства и потребления электроэнергии и тепла с позиций энергосбережения. Рассма-тривается состояние и перспективы топливно-энергетического комплекса Казахстана, а также причины энергоизбыточности хозяйственной системы по сравнению с зарубежными современными показателями. Даны основные направления повышения энергоэффективности и энергосбережения на производстве, домохозяйствах, секторах экономики и регионах. В рамках энергоменеджмента рассматриваются вопросы энергетического аудита, нормирования, тарифной политики. Освещены данные относительно перехода Казахстана к «зеленой» экономике и стратегии устойчивой энергетики. Предназначено для студентов, магистрантов и преподавателей вузов, инженеров и менеджеров отраслей экономики.

Қазіргі Қазақстан тарихы:оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2017.-472 б.- ISBN 978-601-281-232-9

Әминов Т.М.
Название:Қазіргі Қазақстан тарихы
Описание: «Қaзipri Қазақстан тарихы» оқу құралы үлгі оқу бағдарламасына сай жазылған. Оқу құралында жоғары оқу орындарында қолданылатын дәстүрлі және кредиттік оқыту жуйелері бойынша негізгі тақырыптар қамтылған. Дәрістер курсында Қазақстан аумағында қазақ халқының мемлекет құрушы этнос ретінде нығаюы аяқталған және ұлтгық мемлекетттік қалыптасуының басты алғышарттарының 6ipi ретінде Қазақ хандығы орнаған кезеңнен бастап осы заманға дейін орын алған неізгі тарихи оқиғалар баяндалады. Оқу материалының негізгі тарауы республикамыздың қазіргі тарихының өзекті мәселелерін оқып-білуге арналғандықтан, әp6ip тарихи yүдеpicтi зерттеу тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-рухани өмірімен тығыз ұштастырыла жүргізіледі Әр дәрістің соңында бақылау сұрақтары 6epiлген. Нeгiзгi және қосымша әдебиеттер тiзiмi оқу құралының соңында ұсынылған. Оқу құралында, дәрістер курсынан бөлек, студенттердің семинар сабақтары мен дербес орындайтын жұмыстарына тапсырмалар, сондай-ақ түсіндірме сөздік- глоссарий берілген. Бұл оқу құралы жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттеріне, сонымен қатар Отанымыздың тарихын білуге қызығушылық танытатын оқырмандарға арналады.

Современная история Казахстана: Учебное пособие.- Алматы: Бастау, 2017.- 456 с. -ISBN 978-601-281-219-0

Аминов Т.М.
Название:Современная история Казахстана
Описание:Учебное пособие «Современная история Казахстана» написано в соответствии с типовой учебной программой. Оно включает основную тематику как по традиционной, так и по кредитной системам обучения, применяемым в учебном процессе высших учебных заведений. Курс лекций включает основные исторические события, произошедшие на территории Казахстана с этапа завершения формирования казахской народности как государствообразующего этноса и образования Казахского ханства как одной из главных предпосылок становления национальной государственности и до наших дней. Основной раздел учебного материала посвящается изучению актуальных проблем современной истории республики, поэтому исследование каждого исторического процесса тесно увязывается с социально-духовной жизнью независимого Казахстана. В конце каждой лекции приводятся контрольные вопросы. Список основной и дополнительной литературы рекомендован в конце учебного пособия. В учебное пособие, кроме лекционного курса, включены задания к семинарским занятиям и самостоятельным работам студентов, а также глоссарий. Учебное пособие предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также для лиц, интересующихся вопросами Отечественной истории.
Прокрутить вверх

Наши контакты
Следуй за нами