Новые поступления учебников Нархоз за март 2017


Желілік бағдарламау:оқулық.1-т. 1-бөлім.API желілік сокеттері.- Алматы, 2016.- 531 б.

В. Ричард Стивенс, Билл Феннер, Эндрью М.Рудофф
Название:Желілік бағдарламау
Описание:Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының кауымдастығы, 2016 Барлық құқықтар қорғалган. Бұл басылымның ешқандай бөлігі кез келген формада, электронды немесе кагаз жүзінде және фотокөшіру, жазу сияқты басқа әдістер арқылы көшіріліп алынбайды немесе көшірмесі жасалынбайды, сондай-ақ Pearson Education-ның рұқсатынсыз iздecтipy жүйесіне енгізілмейді

Желілік бағдарламау:оқулық.1-т. 1-бөлім.API желілік сокеттері.- Алматы, 2016.- 531 б.

В. Ричард Стивенс, Билл Феннер, Эндрью М.Рудофф
Название:Желілік бағдарламау
Описание:Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының кауымдастығы, 2016 Барлық құқықтар қорғалган. Бұл басылымның ешқандай бөлігі кез келген формада, электронды немесе кагаз жүзінде және фотокөшіру, жазу сияқты басқа әдістер арқылы көшіріліп алынбайды немесе көшірмесі жасалынбайды, сондай-ақ Pearson Education-ның рұқсатынсыз iздecтipy жүйесіне енгізілмейді

Алматы-Алма-Ата-Верный...:Исторические факты и статистическая информация (обзор).- Алматы, 2016. - 376 с. ISBN 978-601-80537-1-9

Жумасултанов Т.Ж.
Название:Алматы-Алма-Ата-Верный...:Исторические факты и статистическая информация (обзор)
Описание:В книге отражена 160-летняя история становления и социально-экономического развития городов Верного, Алма-Аты и современного Алматы на основе исторических фактов и официальных статистических данных. Работа предназначена для широкой общественности, а также для преподавателей, студентов ВУЗов, учащихся колледжей и общеобразовательных школ в качестве учебного пособия.

Исламское финансирование: теория, практика, вопросы регулирования: Учебник. - Павлодар: ИП Сытина Н.И., 2016. - 428 с. ISBN 978-601-7896-25-6

Название:Исламское финансирование: теория, практика, вопросы регулирования
Описание:В учебнике рассмотрены базовые принципы и инструменты исламского финансирования, подробно изучены основные сегменты индустрии исламских финансов: банкинг, такафул (страхование), инвестиционные фонды, ценные бумаги. Раскрыты особенности регулирования и надзора за деятельностью исламских финансовых институтов. Особое внимание уделено вопросам корпоративного управления в исламских финансовых институтах. Проведен глубокий анализ общемировых тенденций развития исламских финансов.Учебный материал сопровождается множеством примеров и практических кейсов в области исламского финансирования. Рекомендуется в качестве учебника студентам, магистрантам, преподавателям, слушателям программ повышения квалификации, государственным служащим, работникам финансовых и нефинансовых организаций.

Ұлы конвергенция: Азия, Еуропа және бірегей әлем логикасы.- Алматы, 2017. - 316 б. ISBN 978-601-7529-66-6

Кишор Махбубани
Название:Ұлы конвергенция: Азия, Еуропа және бірегей әлем логикасы
Описание: Бұл кітапта халықаралық байланыс орнату жолында кедергілер мен тұзақтардьң кездесетіндігі туралы айтылады. Қытай елінің динамикалық өсіміне көзқарасы түзу, Тынық мұхиттағы АКШ пен баска елдер арасындағы әскери-теңіз күштерінің қақтығысы болу қayiп-қaтepi, Қытай мен Үндістан арасындағы дау-жанжалдың шиеленісуі және Еуропа халықтарына мұсылмандармен қарым-қатынас жасау алаңдаушылық тудыратыны туралы автор өз пiкipiн анық білдіреді Кітапта келешекке көз жүгірте отырып, тек күресу арқылы әлемді түнек пен жойылудан сақтауға болатынын мысалмен келтірген. Kітaп халықаралық саясатпен айналысатын барша оқырмандарға арналған.

Экономика және бизнеске арналған математика:Оқулық.- Алматы, 2016.- 440 б. ISBN 978-601-7427-63-4

Жан Жак
Название:Экономика және бизнеске арналған математика
Описание:Кітап, бірінші кезекте экономика мамандығы студенттеріне, бизнестік зерттеулер және менеджмент бойынша курс өтуге арналған. Оны оқуға аз көлемідегі математикалық білім жеткілікті деп есептелінеді, сондықтан да, қандай да бір мезгілде математикадан қол үзіп кеткен студенттер үшін де оқуға жарамды. Кітапта көптеген мысалдардың шешімдерін табу жолдары көрсетілген және баяндалу түрі еркін. Әрбір тараудың соңында студенттердің өз бетінше орындауына арналған тапсырмалар берілген. Мысалдардың шешімдерін табу жолдарының толық көрсетшуі, оның барлық жауаптарын толық тексеру үшін қажет. Демек, бұлай баяндау кітапты өздігімен меңгеруге де мүмкіншілік береді Материалда кең келемді және пайыз, сызықты теңдеулерлер сияқты қарапайым түсініктермен қатар, көп өлшемді функцияларды оңтайландыруға қатысты күрделірек Tyciніктep де қамтылған. Сондықтан кітап, төменгі деңгейде, аз көлемде, әйтпесе жоғарғы денгейде көп көлемде де оқып-үйренуге жарамды. Кітаптың алғашқы басылымы 1991 жылы жарық көрді. Алғашында мұндай оқулықтың жазылуы, студенттер оқып, шын мәнінде толық түсіне алатын оқулық жазудан туындаған. Сегізінші басылымды дайындағанда да осы қағида басшылыққа алынды. Бастапқы басылымдарға көптеген пікірлер айтылды. Пікір айтушыларға алғыс айта отырып, жасаған ескертулеріне сәйкес, келесі eкi маңызды өзгертулер енгізілгенін атап өткіміз келеді • бизнеске байланысты жиі қолданылатын мысалдар мен есептер енгізілді; • негізгі есептерге қатысты қосымша сұрақтар және жұлдызшалармен таңбаланған жаттығуларда күрделірек тапсырмалар берілді.

Ақаба суларды тазартудың нанотехнологиясы.-Алматы, 2016 ж. - 172 б. ISBN 978-601-7529-63-5

Аруп Рой, Джайанта Бхаттачарья
Название:Ақаба суларды тазартудың нанотехнологиясы
Описание:"Ақаба суларды тазартудың нанотехнологиясы" штабы ақаба суларды тазартумен айналысатын зертханалар және ұйымдар үшін өте пайдалы. Қopшaғaн орта инженериясы, ақаба суларды тазартудың нанотехнологиясы және өнімді өңдеудің кәсіптік және академиялық салалары бойынша көмекші құрал болмақ. Бұл кітапта кальций негізіндегі және магнитті наноматериалдарды синтездеу, олардың ақаба суларды ауыр металдардан тaзapтyғa пайдалану мүмкіндіктepi қарастырылған. "Ақаба суларды тазартудың нанотехнологиясы" кітабы кальций негізіндегі және магнитті наноматериалдарды синтездеу, олардың ақаба суларды ауыр металдардан тaзapтyғa пайдалану бойынша әдістерін ұсынады. Бұл ақаба суларды тазарту технологиясы мен ғылымы саласында жаңаша бағыт болып табылады. Бұл кiтaп су шаруашылығы мамандарына, нанотехнология және қоршаған ортаны қopғay инженериясы caлacындaғы зерттеушілерге, студенттерге apнaлғaн

Атмосфера: метеорологияға кіріспе:оқулық.- - Алматы:Дәуір, 2016. - 784 бет. ISBN 978-601-217-576-9

Фредерик К. Лутгенс, Едвард Дж. Тарбак
Название:Атмосфера
Описание: «Атмосфера» - метеорология саласы бойынша алғашкы және 6ipeгeй мәтінді, қазақ тіліне аударылған студенттерге арналған оқу құралы. Берілген басылым студенттерге кунделікті тұрмыстарына әсер ететін жағдайларды, яғни техникалық құрылғыларсыз атмосфера феноменін түсүнуге және ауа райын болжауға кемектесуге бағытталған мазмұнды оқу құралы. Құралдың басты мақсаты - «Атмосфера» оқулығы арқылы метеорология саласының негізгі қағидалары мен тyciнiктepiн үйренуге қажетті ақпаратқа толы, заманауи, студенттерді қызьғып оқитын оқулық құралмен қамтамасыз ету. Студенттер бүriнri таңда оқулыктарға келгенде оларда опциялардың болғанын қалайды. «Атмосфера» оқу құралы студенттерге қалаулары бойынша кең мүмкіншілік бepiп, ауқымды ақпарат, оның кең түрдегі форматтарын және оқу барысында интернет көздерін де ұсынады. Метеорологияны меңгеру құрамына келесідей бөлітерден тұрады: геоакпараттық жүйелермен (GIS) тығыз байланысты MapMaster интерактивті қарталары, Google Earth™ қолданушы, Encounter Meteorology зерттеулері, географиялық ғылымдардың ең күрделі тақырыптарына арналған ГеоОкытушы, геоғылыми анимациялар, GEODe нұсқаулықтары және т.б. Метеорологияны меңгеру құрамына сонымен қатар оқытушыға арналған барлық нұсқаулыктар мен студенттерге арналған Study Area ресурсы да кipeдi.

Окружающая среда и отчеты и публикации по окружающей среде: немецкий и центральноазиатский опыт.-Алматы,2012.-67 с. ISBN 978-601-80184-3-5

Название:Окружающая среда и отчеты и публикации по окружающей среде: немецкий и центральноазиатский опыт
Описание:материалы, представленные в ходе семинара, проведённого Фондом Ф.Эберта в ноябре 2011 и Кызылорде в декабре 2011 в сотруничестве с Казахстанско-Немецким Университетом и НПО Кызылорды.

Молодежь Центральной Азии. Кыргызстан. На основе социологического опроса:научное издание.- Алматы,2016 - 286 с. ISBN 978-601-80610-0-4

Название:Молодежь Центральной Азии. Кыргызстан. На основе социологического опроса
Описание:Публикация, подготовленная при поддержке Представительства Фонда им Ф.Эберта в Казахстане, посвящена миру молодежи Кыргызстана, и написана на результатах социологического исследования, проведенного Республике Кыргызстан в 2014 году. Использовалась адаптированная к условиям и особенностям Кыргызстана методология известного в Европе исследования молодежи Shell Youth Study. Проведенный опрос охватывает многие аспекты жизни молодых людей в Кыргызстане, затрагивает такие темы, как религия, политика, демократия, мода, экономическая ситуация, права различных слоев населения, а также вредные привычки и вопросы быта, занятости и финансового благополучия. Работа предназначена для широкого круга читателей.

Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе социологического опроса: научное издание.- Алматы,2016.- 281 с. ISBN 978-601-7407-61-2

Название:Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе социологического опроса
Описание:Аналитический труд, подготовленный Представительством Фонда им. Ф.Эберта в Казахстане, посвящен миру молодежи Казахстана и написан на основе результатов социологического исследования, проведенного по всей стране в 2014 году. Использовалась адаптированная к условиям и особенностям Казахстана методология известного в Европе исследования молодежи Shell Youth Study. В центре внимания опроса была молодежь Казахстана, основные сферы ее интересов, мечты и планы, ценности, взгляды и представления, а также вопросы и проблемы, с которыми она сталкивается в процессе социализации. Каждый найдет в этой книге очень много интересного и важного для себя. Работа предназначена для широкого круга читателей.

Молодежь Центральной Азии. Таджикистан. На основе социологического опроса: научное издание.- Алматы,2017.- 396 с. ISBN 978-601-80610-6-6

Название:Молодежь Центральной Азии. Таджикистан. На основе социологического опроса
Описание:Научная работа содержит всесторонний анализ эмпирических данных, полученных в рамках проведенного в 2015 году социологического исследования молодежи Таджикистана. В книге анализируются основные взгляды, убеждения и ценности таджикистанской молодежи в отношении общества, экономики, политики, образования, занятости, образа жизни, семьи, сексуальной культуры, социальной и религиозной жизни, интеграционных инициатив. Это издание является одной из итоговых публикаций исследовательского проекта Представительства Фонда им. Ф. Эберта в Казахстане «Молодежь Центральной Азии», включающих также по Казахстану (2015 г.), Кыргызстану (2016 г.), Узбекистану (2016). Все они были проведены по единой методике «Shell Youth Study», что позволяет использовать их материалы для компаративистских целей. Публикация подготовлена при поддержке Представительства Фонда им. Ф.Эберта в Казахстане. Работа предназначена для широкого круга специалистов и читателей, интересующихся молодежнь ми исследованиями и современными тенденциями в жизни общества в Таджикистане.

Молодежь Центральной Азии. Узбекистан. На основе социологического опроса:научное издание.- Алматы,2016.- 280 с. ISBN 978-601-80610-1-1

Название:Молодежь Центральной Азии. Узбекистан. На основе социологического опроса
Описание:Монография содержит всесторонний анализ эмпирических данных, полученных в рамках проведенного в 2014 году социологического исследования молодежи УЗбекистана. Данный опрос общественного мнения охватывает оценки респондентами различных сфер государственной и общественной жизни страны, духовно-нравственного состояния молодежи, отношения юношей и девушек к сегодняшним факторам, определяющих повестку дня как внутри страны, так и в Центрально-азиатском регионе. Публикация подготовлена при поддержке Представительства Фонда им. Ф.Эберта в Казахстане. Работа предназначена для широкого круга специалистов и читателей, интересующихся современными тенденциями в жизни общества в Узбекистане. Учитывая использование исследователями адаптированной к условиям Узбекистана социологической методики «Shell Youth Study», выводы авторов можно сравнить с предыдущими публикациями Представительства Фонда им. Ф.Эберта в Казахстане по молодежи Казахстана (2015 г.) и Кыргызстана (201б г.).

Орта Азия жастары. Қазақстан. Социологиялық сауалнама: ғылыми.- Алматы:Deluxe Printery ЖШС,2016.- 286 б. ISBN 978-601-7407-61-2

Название:Орта Азия жастары. Қазақстан. Социологиялық сауалнама
Описание:Қазақстан жастарының әлеміне арналған бұл аналитикалық еңбек Фридрих Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігі ұйымдастырып, 2014 жылы бүкіл ел көлеміде жүргізген социологиялық зерттеудің нәтижелері бойынша жазылды. Бұл зерттеу үшін Еуропада танымал жастар зepттeyi Shell Youth Study әдіснамасы Қазақстандагы шарттар мен ерекшеліктерге бейімделіп алынып, қолданылды. Сауалнаманың басты назары Қазақстан жастарына, олардың нeriзri қызығушылықтары, армандары мен жоспарлары, құндылықтары, көзқарастары мен ойлары, сонымен қатар оларга әлеуметтену процесінде кез келетін сұрақтар мен проблемаларға аударылды. Бұл кітаптан әp6ip оқырман өзi үшін қызықты және маңызды көптеген мәліметтер табады. Еңбек жалпы оқырман қауымға арналады.

Әлеуметтік демократия негіздері:ғылыми.- Алматы: Ақ-Шағыл, 2014.- 164 б. ISBN 978-601-7407-32-2

Название:Әлеуметтік демократия негіздері
Описание:Оқырман бұл еңбекте әлеуметтік демократия туралы әртурлі көзқарастарды кезіктіреді. Сөз басы әлеуметтік демократияның базалық құндылықтары болып табылатын бостандық әділет және ынтымақтан тарайды. Одан соң әлеуметтік демократияның басқа саяси ағымдардан қандай айырмашылыктары бар екендігін қарастырылады. Әлеуметік демократия практикасын бес турлі елдің тажірибесінде салыстыру ушін Томас Майердің Элеуметтік демократия теориясы

Центральноазиатское LEGO: кто конструирует регион?: научное издание.- Алматы: ИП Волкова,2016.- 44 с.

Название:Центральноазиатское LEGO: кто конструирует регион?
Описание:Вторая работа экспертной площадки CAPG «Алматы клуб» посвящена изучению такого дуализма как «внешний и внутренний регионализм», смысл которого заключается в придании региону Центральной Азии извне и изнутри разного статуса в мировой системе координат. Как известно, внутреннее регионо- строительство и внешнее конструирование региона зачастую не только не совпадают в пространственных пределах, но и, что важнее, в геополитических перспективах. Зачастую внешнее конструирование и внутренняя самоидентификация региона заметно отличаются. Более того, отношение международного сообщества к центральноазиатской интеграции неоднозначное, в связи с этим авторы работы предполагают, например, что США поддерживают эту идею, Россия - отрицает, Китай - безразличен, а Евросоюз - сомневается. Авторы допускают также, что большинство региональных держав поддерживают идею объединения стран Центральной Азии. Об этом и о других интересных и важных сторонах внешнего конструирования можно узнать, прочитав работу, подготовленную известными в Центральной Азии учеными и экспертами из разных научных дисциплин.
Прокрутить вверх

Наши контакты
Следуй за нами
File Not Found
!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.