Новые поступления литературы за ноябрь 2015 года


Монография. – Алматы: Экономика, 2015. – 86 с. ISBN 978-601-225-771-7

Окаев К.О. Доктор экономи-ческих наук, про-фессор, академик Евразийской эко-номической акаде-мии
Название:Ветераны Нархоза
Описание:В книге кратко повествуется о ветеранах войны и тыла, стоявших у истоков Нархоза, их боевых путях и самоотвержен¬ном труде. В мирные дни они внесли огромный вклад в экономический и социальный подъем страны. Ветераны войны и тыла отдали свой богатый ж

Учебное пособие. – Алматы: – Қазақ университеті, 2015. – 178 c. ISBN 978-601-04-1044-2

Лифанова Т.Ю.
Название:Критическое мышление
Описание:В учебном пособии рассматриваются основные теоретические и практичес¬кие ас-пекты формирования критического мышления, определяются базовые поня¬тия, выявля-ются проблемы исследования критического мышления в контексте ин¬формационной безопасности личн

Учебник для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 828 с. ISBN 978-5-9916-5054-0

Спиркин А.Г. (1919-2004) – док-тор философ¬ских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Название:Философия
Описание:Учебник состоит из четырех частей: вводной части, где характе¬ризуется предмет философии, рассматривается соотношение фило¬софии и мировоззрения; историко-философского раздела; основ общей философии, где представлены учение о бытии, проблемы человека

Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 238 с. ISBN 978-601-04-1220-0

Ермекбаева Б.Ж., Мустафина А.К.
Название:Налоговое администрирование
Описание:В учебном пособии раскрыты теоретические и нормативные аспекты информаци-онного права Республики Казахстан. Прове¬ден анализ законодательства РК об обороте информации, защите информации, реализации конституционных прав граждан на дос-туп и распростра

Оқулық. – Алматы: «Полиграфкомбинат» ЖШС баспасы, 2014. – 272 б. ISBN 978-601-7427-58-0 (ортақ). – 1-том. – 272 б. ISBN 978-601-7427-59-7

Грант Роберт М.
Название:Заманауи стратегиялық талдау
Описание:Оқулықтың басты мақсаты – стратегиялық менеджмент саласында білім нәрімен сусындауға ниеттенген оқырмандарды саланың негізгі ұғымдары, тәсілдері мен сызбаларымен таныстыру. Кітаптағы нақты мысалдар арқылы берілген құнды әpi тың мәліметтер менеджерлер мен студенттердің стратегиялық менеджментке деген көзқарасын өзгертіп, оны меңгеруге көмектесері анық. Автор стратегиялық менедж-мент, корпоративті стратегия ұғымдары жайында баяндап, бәсекелік артықшылық ұғымына терең талдау жүргізді, сондай-ақ, әртүрлі салалардағы бизнес-стратегияларды қарастырады. Оқулық осы құнды еңбектің алғашқы екі бөлімен қамтиды. Бұл бөлімдерге алғашқы алты тарау кірді. Әр тараудың өзінің міндеттері белгіленген. Әр тараудың соңында қорытыңды, өзін-өзі тексеру сұрақтары мен сілтемелер берілген. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы оқырман өзінің тарауды қаншалықты түсінгенін және алған ақпаратты тәжірибеде қалай пайдалануға болатынын көре алады. Оқулық экономикалық бағыттағы жоғары оқу орындарының студенттеріне, ма-гистранттарына, МВА бағдарламасының тыңдармандарына және менеджмент саласына қызығушылық танытқан қарапайым оқырмандарға арналған.

Оқу құралы. – Алматы: – Қазақ университеті, 2014. – 134 б. ISBN 978-601-04-0521-9

Оралбаева Ж.З., Арыстамбаева А.З
Название:Экономикалық талдау негіздері
Описание:«Экономикалық талдау негіздері» оқу құралы аталмаш пәнің типтік оқу бағдарламасына, кредиттік оқу жүйесіне негізілделіп дайындалған. Оқу құралы экономикалық талдаудың теориялық сұрақтарын қамдиты, сол тақырыптар бойынша қысқаша дәрістер, өзін-өзі бақылау сұрақтары, тест тапсырмалары түрінде жинақталған. Оқу құралы теориялық материалдарды толық түсініп меңгеруге, нақты тәжірибеде қолдануға, талдау және бағалауға, соның негізінде дұрыс таңдау жасауға, ұтымды шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Кітап жоғары оқу орындары мен коллеждердің студенттеріне, өз бетінше талдау негіздерін меңгеруге талпынған көпшілікке арналған.

Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2015. – 86 с. ISBN 978-601-225-798-4

Нурпеисова М.М.
Название:Техникалық реттеу негіздері
Описание:Оқу құралы техникалық реттеудің негіздерін зерттуеге және толық ақпарат бе-руге арналған. Ұсынылған «Техникалық реттеу негіздері оқу құралында өнім сапасы мен қызметтер ИСО 9000 сериялы халыкаралық стандарттарда белгіленген талаптарға сәйкес қарастырылды. Бұл жүйенің негізгі принцип: сапаны басқаруда өнімнің өмірлік циклінің барлық сатылары мен кезеңдерін өткізу, яғни өнімді өндіргенде және пайдаланғанда болып отыратын өзгерістерге сай өзара байланыстағы процестер жиынтығы болып табылады. Сонымен бipгe Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңы өнім сапасының және қаупсіздік талаптарының өзгеруіне негіз болды. Техникалық реттеу жүйесін реформалудың негізгі мақсаты – адам өмірі мен денсаулығын, қоршаған органы, соның ішінде жануарлар мен өсімдіктер дүниесін қорғаудың нәтижелі жүйесін құру және саудада қисынсыз, артық кедергілерді болдырмау. Оқу құралы жоғары оқу орындарында техникалық мамандыктар бойынша білім алушыларға, сонымен біpгe «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығының студенттеріне, өндіріс және осы қызмет саласындағы мамандарға, сапаны басқару және техникалық реттеу саласында қарастырылатын мәселелерге қызығатындарға өте пайдалы болуы мумкін.

Оқұлық. –Алматы: «Полиграфкомбинат» ЖШС баспасы, 2014. – 340 б. ISBN 978-601-7427-52-8 (2-бвлш) with 0xford UnivePrsity Press/ ISBN 978-601-7427-29-0 (жалпы)

Линдсей С.М.
Название:Наноғылымға кіріспе
Описание:Наноғылымға кipicne – бірнеше ғылым салаларын біріктіретін қазіргі замананның іргелі оқулығы. Оқулық үш бөлімен тұралы және негізгі тұжырымдамалық білім мен заманауи соңғы жаналықтарды қамтиды. Кітапта әртүрлі сала оқырмандарына түсініктi болуы үшін кванттық механика, статистикалық механика және химиялық кинетика жайында егжей-тегжейлі мәліметтер келтірілген. Сонымен қатар, наноқұрылымдарды жасау мен өздігінен құрастырылу туралы кең ақпарат қамтылған. Алған білімді бекіту ушін күрделілігі әртүрлі дәрежедегі есептер мен жаттығулар (олардың біразы шешілген) келтірілген. Оқульқ суреттерден, анықтамалық мәліметтерден, библиография мен қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Қазақша басылымның бipiнші бөлігінде оқулықтық екі бөлімі шығады. Бұл бө-лімдерден кванттық механика, статистикалық механика мен химиялық кинетика, микро¬скопия мен басқару құралдары және наноқұрылымдарды жасау тұралы толық мәлімет алуға болады. Оқулық әртүрлі саладағы жоғары оқу орындарының студент-теріне, ма-гистранттарына, докторанттарына және оқытушыларына арналған.

Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2015. – 156 б. ISBN 978-601-225-735-9

Божбанов А.Ж. , Медеуова Г.Ж.
Название:Биохимия негіздері
Описание:Оқулық педагогикалық университеттердің биогеохимия пәнінің бағдарла-масына сәйкес дайындалған. Мұнда биогеохимия ғылымының дүниеге келуінің тарихи және методологиялық алғышарттары, жер туралы ғылымдар жүйесін қалыптастырудағы В.И. Вернадскийдің рөлі, биогеохимияның міндеттері, биосфераның, өздігінен реттелуі және оның, құрамдас компоненттері қарастырылады. Органикалық қосылыстардың топырақта өзгеріске ұшырауы, биосферанын дамуындағы топырақтың маңызы, су проблемасы, геохимиялық ортаның өсімдіктердің дамуы мен химиялық құрамына әcepi, тапшы және жеткілікті элементтер, биогеохимиялық провинциялар, экоулылық (кейде экоуыттылық) және оның әcepi, ксенобиотиктердің тipi ағзаларға әcepi, ноосфе¬ра туралы ғылыми түсініктер беріледі.

Оқу құралы. – Алматы: – Қазақ университеті, 2014. – 316 б. ISBN 978-601-04-0316-1

Заядан Болатхан Қазыханұлы – биология ғылымдарының докторы, профессор
Название:Экологиялық биотехнология
Описание:Оқу құалы «Биотехнология» мамандығын дайындау бағыты бойынша бекітілген типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған. Оқу құалында экожүйелерде жүретін процесстер, осы жүйелерді зиянды заттардан биологиялық тазарту жолдары сипатталған, сондай-ақ органикалық заттарды микробиологиялық өндеу, ауылшаруашылығына арналған биопрепарат өндірісі, қазіргі таңдағы экологиялық биотехнологияның жаңа аспектілері, биоэнергетика мәселелері қарастырылған. Оқу құалы жоғарғы оқұ орындарының биотехнология, биология, экология мамандықтары бойынша оқитын студенттерге, магистранттар мен қоршаған ортаны қорғау саласының мамандарына арналған.

Оқу құралы. – Алматы: – Қазақ университеті, 2014. – 178 б. ISBN 978-601-04-0849-4

Купешова С., Мух-тарова К.С.
Название:Стратегиялық менеджмент
Описание:Оқу құралында стратегия түсінігі, оның мазмұны мен мәні тереңде-тіліп карастырылған. Стратегиялық басқару эволюциясының тарихы бepіліп, стратегияны құрастыру және жүзеге асыру үдерісі жан-жақты зертелген. Кітатап жоғары оқу орындарының студенттеріне, оқытушыларына, магистранттарына арналған, сонымен қатар бизнес өкілдері мен мемлекеттік ұйым қызметкерлері үшін де қызығушылық туғызуы мүмкін.

Оқу құралы. – Алматы: – Экономика баспасы, 2015. – 262 б. ISBN 978-601-225-712-0

Название:Еңбекті ұйымдастыру және мөлшерлеу
Описание:Оқу құралында еңбектің әлеуметтік-экономикалық мәні, еңбекті ұйымдастыру және нормалау ғылымының даму үдерісі, еңбек үрдісі және құрылымы, оны оңтайлы ұйымдастырудың қағидалары қарастырылған. Еңбек нормалары, құрылымы, жұмыс уақытының шығыны және оның жіктелу epeкшеліктері де зерделенген. Еңбек бөлінісі мен кооперациясы, жұмыс орнына қызмет көрсету, еңбек жағдайы және тынығу уақыты, еңбек мәдениетін дамыту мәселелері де қарастырылған. Еңбекті мөлшерлеудің қағидаларына, еңбек нормативтеріне әсер ететін факторларға, еңбектің мөлшерлеудің әдістеріне, ерекшеліктері мен еңбекті нормалаудың шетелдік тәжірибесіне де ерекше назар аударылған. Қарастырылған сурақтарға шағын есептер берілуімен қатар, еңбекті нормалаудың өңдіріс жүйелері және қызмет көрсету түрлері бойынша арнаулы әдістемелік нұсқауларды итеруге арналған есептер шығару тәсілдері де берілген. Оқу құралы "Экономика" және "Еңбекті ұйымдастыру және нормалау" мамандықтарының студенттеріне арналған. Сонымен қатар, басқа да экономнкалық мамандыктардың студенттері мен еңбекті ұйымдастыру мен мөлшерлеу мәселелері қызықтыратын оқырмандардың қажеттілігіне арналған.

Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2014. – 348 б. ISBN 978-601-287-112-8

Кемел Мырзагелді
Название:Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі
Описание:Оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі» пәніне арнап бекіткен бағдарламаға сәйкес әзірленді. Оқу құралында мемлекеттің мазмұны мен мәні, негізгі белгілері, атқаратын қызметі, даму эволюциясы, әлеуметтік мемлекет түсінігі, мемлекеттердің жіктелуі мәселелеріне шолу жасалған. Сондай-ақ басқарудың мазмұны мен мәні, түрлері, оның ішінде мемлекетті басқару жүйесі, тұжырымдамасы, түрлері, тетіктері, қағидаттары, мақсаттары, объектісі мен субъектісі даму сатылары қарастырылған. Мемлекеттік қызмет – мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудың құралы ретінде, оның қазіргі заманғы жай-күйіне және Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқарудың ең төменгі сатысы ретінде нақтыланған және мемлекеттік басқарудың жаңа саласы жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері де қамтылған. Оқу құралы студенттерге, магистранттарға, оқытушылар мен ғылыми қызметкерлерге, мемлекеттік қызметшілерге және жалпы оқырманға арналған.

Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2015. – 240 с. ISBN 978-601-225-732-8

Масакова С.С., Читанова С.О
Название:Экономика зарубежных стран
Описание: Учебное пособие дает возможность формированию систематизированных знаний в области экономик зарубежных стран в сфере экспортно-импортных операций с товара-ми и услугами, финансово-кредитных операций, операций, связанных с движением ка-питала, о законодательстве стран в области осуществления и регулирования внешне-экономической деятельности. В условиях все более глобализирующегося мира страны пытаются найти собствен-ный путь развития, при этом опираясь на свой исторический опыт, на имеющиеся ре-сурсы. Обладая определенными условиями, большинство стран медленно, но уверенно прогрессирует, часть – лидирует. Изучение этого опыта актуально для Казахстана в условиях индустриально-инновационного развития нашей страны. Учебное пособие предназначается для студентов вузов и широкого круга читателей, интересующихся развитием мировой экономики и экономикой зарубежных стран.

Оқулық. – Алматы: Экономика, 2014. – 380 б. ISBN 978-601-225-708-3

Бекжанова Г.Е.
Название:Микроэкономика
Описание:Оқұлық экономика мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге арналып құрастырылған. Оның құрамына экономикалық талдауда қолданылатын негізгі түсініктер, үлгі құру әдістері, талдау құралдары және экономикалық талда¬уда қолданы-латын компьютерлік технологиялар бойынша нұсқаулар кіргізілген. Әр тарауда негізгі түсініктер, тақырып бойынша мысалдар, сұрактар, есептер, тесттер жэне студенттің же-ке жұмысына арналған тапсырмалар берілген.

Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2015. – 368 с. ISBN 987-601-225-768

Казиева Р.К.
Название:Управление проектами
Описание:В учебном пособии изложена теория управления проектом и рассмотрен пра-ктический инструментарий проектного управления. Материал учебного пособия основан на отечественном и зарубежном опыте. Особый интерес вызывают практи-ческие примеры из опыта отечественных предпринимателей, реализующих бизнес-проекты в различных сферах индустрии и услуг Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей, а также специалистов, занимающихся формированием и развитием систем проектно-ориентированного управления, практически работников в области экономики и ме-неджмента.

Учебник. – Алматы: Экономика, 2014. – 426 с. ISBN 978-601-225-656-7

Назарова В.Л.
Название:Бухгалтерский учет в отраслях
Описание: Дается целостное представление о порядке ведения бухгалтерского уче¬та в основных отраслях экономики. Рассмотрен бухгалтерский учет таких отраслей, как строительство, сель¬ское хозяй-ство (учет земли, животноводства, растениеводства), торговля, об¬щественное питание, внешнеэкономическая деятельность (экспорт-импорт товаров), а также КСК (П). Учебник имеет многоцелевое назначение. Он может быть использован студентами вузов, учащимися средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», слушателя¬ми школ бизнеса и предпринимателей, бухгалтерами-практиками для орга¬низации бухгалтерского учета на предприятии

Учебник. – Алматы: КазНАУ, изд-во «Айтұмар», 2014. – 306 с. ISBN 978-601-241-441-7

Есполов Т.И., Бел-гибаев К.М., Су-лейменов Ж.Ж., Белгибаева Ж.Ж.
Название:Планирование производства
Описание:В учебнике освещены основные темы, которые входят в программу курса «Плани-рование производства» для специальности 6М050700 -менеджмент. В частности, рас-крываются научно-методологические и теоретические основы планирования, рассмат-риваются вопросы использо¬вания нормативов, разработки стратегических, тактических, оперативно-календарных планов на предприятии, а также особенности планирования сельскохозяйственного производства и адаптации зарубежного опыта планирования. Такое построение материала дает возможность магистрантам, докторантам и всем специалистам получить целостное представление о планировании и умело использовать полученные знания в практической деятельности.

Учебное пособие. – Алматы: «Evo Press», 2015. – 322 с. ISBN 978-601-222-124-4

Ахмедьярова, M.B., Бримбетова Ж.
Название:Региональная экономика
Описание:В учебном пособии изложены теоретические вопросы региональной экономи¬ки, методологические основы модернизации территориального развития, которые включили в себя различные методики по оценке уровней эффективности развития регионов, экономической отсталости регионов, социального развития, финансовой обеспеченности. На основе анализа социально-экономического развития регионов дана их рейтинговая оценка. Рассмотрены вопросы социализации бизнеса, формирования и развития социально-предпринимательских корпорация (СПК), свободных экономических зон (СЭЗ). Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистрантов и докторантов экономического профиля, специалистов и работников государственных органов и всех интересующихся проблемами региональной экономики.

– Алматы: «Баспагерлер, по-лиграфистер және кітап та-ратушылар Ассоциациясы», 2015. – 488 б. + 12 б. жап-сырма. ISBN 978-601-7459-13-0

Сұлтанов Куаныш
Название:Елбасы және қазақ мемлекеттігі
Описание: Қазақстан Республикасы Парламент Мәжіліс Халыкаралык icтep, қорғаныс және қаупсіздіқ комитетінің мүшесі Қуаныш Сұлтанов жылдар желісінде жазылған осы мазмұнды кітабына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбіт әpi жасампаздық, жолымен ешкімнің құқын шектемей, қазақ елінің әлемдік дәрежеде өсіп-өркендеу жетістіктері мен жаңа дәуірдегі мемлекетіміздің мақсат-мүдделерің арқау етеді. В книге депутата, члена Комитета по международным делам, обороне и безопасно-сти Мажилиса Парламента РК Куаныша Султанова отражена многогранная деятель-ность Главы государства Нурсултана Назарбаева в становлении, динамичном развитии и укреплении международного ав¬торитета молодого государства.

Учебник. – Алматы: Экономика, 2015. – 872 с. ISBN 978-601-225-814-1

Абленов Д.О. профес-сор, доктор PhD ,Әбле Д.Д., Абленова Д.Д,Абленова А.Д.
Название:Профессиональный аудит: теория и практика
Описание:В учебнике комплексно рассмотрены проблемы становления и тенден¬ции развития профессионального аудита в условиях рыночной экономики. Последовательно изложены теоретические, методологические и организационно-практические основы аудиторской и контрольно-аналитической деятельности. Критически обобщен международный опыт проведения аудиторских проверок и финансово-экономического анализа деятельности хозяйствующих субъек-тов. Раскрыты особенности аудита финансовой отчетности, операционного аудита, консалтинга и прочих сопутствующих услуг. Книга предназначена для бакалавров, магистрантов, докторантов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. Она может быть использована в профессиональной деятельности практикующих аудиторов, бухгалтеров, экономистов, финансовых аналитиков государственных органов и самостоятельных бизнес-структур.

Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2015. – 312 с. ISBN 978-601-225-821-9

Калганбаев Н.А
Название:Маркетинг
Описание:Учебное пособие представляет собой основной учебный материал по дисциплине «Маркетинг», предназначено для подготовки бакалавров всех экономических направлений, изучающих использование современных маркетинговых инструментов в деятельности предприятий различных сфер деятельности. В учебном пособии раскрываются теоретические и практические основы маркетинга, освещены особенности формирования и развития маркетинга в Казахстане. Основные вопросы, рассматриваемые в рамках учебного пособия: понятие, виды, задачи, функции маркетинга, разработка маркетинговых решений и особенности их реализации на предприятиях и в организациях, подходы к разработке стратегии маркетинга и маркетинговых коммуникаций.

Оқулық. – Алматы: Экономика, 2015. –376 б. ISBN 978-601-225-813-4

Мухажанова Н.А
Название:Геоэкология
Описание:Міндетті компоненттерге жататындықтан, «Геоэкология» окулык ретінде типтік бағдарлама бойынша жазылған. Окулықта геоэкологияның теориялық не- гіздері мен әдістемелік ұстанымдары, сонымен қатар экожүйе, биогеноценоз, ландшафт туралы негізгі түсініктер, қоршаған ортаның сапасы, оның көрсеткіштері, экологиялық тұрақсыздық, геожүйелерге түрлі экологиялық факторлар тигізетін әсердің нәтижесі, экологиялық факторлардың жіктелуі, олардың әсерінің заңдылықтары, геожүе, интегралды геожүйе, табиғи-техникалық геожүйені терминдерінің түсініктері, ХХ ғасырдың басынан бергі ғылым мен техника арақатынасының негізгі кезендері, табиғи-техникалық геожүйені жобалаудыңнегізгі қағидаалры, техникалық ландшафттардың экологиялық жағдайдларын бағалаудың критерийлері мен әдістері, ғаламшардың биологиялық ресурстары, қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық астарлары жүйелі көрсетілген. Оқулық «Экология» мамандығының, соынмен қатар басқа да географиялық және экономикалық мамандықтардың студенттеріне және магистранттарға арналған. Сондай-ақ экологиялық және табиғатты тиімді пайдалану мәселелерімен айналысатын мамандарға да, ғалымдарға да ұсынады.

Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. ISBN 978-5-4468-1993-5

Виноградова Т.В
Название:Технология продаж турпродукта
Описание:Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государ¬ственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Туризм» (квалификация «ба-калавр»). Рассмотрены факторы, определяющие технологии продаж услуг турист¬ской инду-стрии на современном этапе, специфика туристского продукта, особенности эволюции туристской индустрии, изменения в общественной психологии потребления турист-ских услуг и покупательское поведение их потребителя, а также закономерности и границы применения маркетинго¬вого инструментария в туристской индустрии в свете их влияния на техно¬логии продаж. Освещены основные формы продажи туристского продукта, техники и методы продаж, приемы управления поведением клиента, алго-ритм эффективного поведения продавца туристских услуг. Данный учебник подготовлен с использованием материалов учебника: Виногра-дова Т. В., Закорин Н.Д., Тубелис Р.Ю. «Технология продаж услуг ту¬ристской инду-стрии». Для студентов учреждений высшего образования.

The Elements of Investing: Easy Lessons for Every Investor. - Wiley, 2013.-208 p. ISBN-13: 978-1118484876

Burton G. Malkiel , Charles D. Ellis
Название:The elements of investing
Описание:An updated look at best rules of investing provided by two of the world's greatest financial thinkers In the updated edition of The Elements of Investing, authors Charles Ellis and Burton Malkiel—two of the world's greatest financial thinkers—have again combined their talents to produce a straight-talking book about investing and saving. Written with every investor in mind, this reliable resource will put you on a path towards a lifetime of financial success. Page by page, Malkiel and Ellis skillfully focus their message to address the essentials and offer a set of simple, but powerful thoughts on how to avoid Mr. Market and his "loser's game," and instead enjoy the "winner's" approach to investing. All the investment rules and principles you need to succeed are here—with clear advice on how to follow them. • Shows you how to focus on the long term instead of following market fluctuations that are likely to lead to costly investing mistakes • Contains investment insights that can carry you all the way to, and through, retirement • Written by Burton G. Malkiel, the bestselling author of A Random Walk Down Wall Street, and Charles D. Ellis, the bestselling author of Winning the Loser's Game A disciplined approach to investing, complemented by understanding, is all you need to enjoy success. This practical guide explains what you really need to know and puts you on the right course for long-term success through all kinds of markets.

Fundamentals of Financial Management.- 7th edition.- South-Western College Pub,2011.-688 p. ISBN-13: 978-0538477116

Eugene F. Brigham Joel F. Houston
Название:Fundamentals of Financial Management
Описание:Gain a focused understanding of today's corporate finance and financial management with the market-leading approach in Brigham and Houston's Fundamentals of Financial Management (Concise Seventh Edition). This book's unique balance of clear concepts, contemporary theory, and practical applications helps readers better understand the concepts and reasons behind corporate budgeting, financing, and working capital decision making. Numerous practical examples, proven end-of-chapter applications, and Integrated Cases demonstrate theory in action, while Excel Spreadsheet Models help readers master this software tool. It's a book designed to put each reader first in finance today. About This Edition Students will gain a focused understanding of today's corporate finance and financial management with the latest concise approach from the market-leading author team that has set the standard for quality, reliability, accuracy, and innovation. Brigham and Houston's new Fundamentals of Financial Management (Concise Seventh Edition) provides a unique balance of clear concepts, contemporary theory, and practical applications with early coverage of Time Value of Money (TVM) and an emphasis on the concept of valuation throughout. This edition's emphasis on the basics helps students understand the concepts and reasons behind corporate budgeting, financing, and working capital decision making. Numerous practical examples, proven end-of-chapter applications, and Integrated Cases demonstrate theory in action, while Excel® Spreadsheet Models help students master this important finance tool. A comprehensive support package--prepared by the text authors--connects closely with the book to reduce preparation time and reinforce students' understanding. Educators can engage students with Thomson ONE - Business School Edition, the same financial online database professionals use every day; today's leading online homework solution, Aplia™ for Finance; or CengageNOW course management system. Trust the strengths and support found in Fundamentals of Financial Management (Concise Seventh Edition) to put educators and students first in finance today.

Fundamentals of Financial Management.- 8 edition.- South-Western College Pub,2014.-688 p. ISBN-13: 978-1285065137

Eugene F. Brigham, Joel F. Houston
Название:Fundamentals of Financial Management
Описание:Gain a focused understanding of today's corporate finance and financial management with the market-leading approach in Brigham/Houston's FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MANAGEMENT, CONCISE EDITION, 8E. This book's unique balance of clear concepts, contemporary theory, and practical applications helps readers better understand the concepts and reasons behind corporate budgeting, financing, and working capital decision making. Numerous practical examples, proven end-of-chapter applications, and Integrated Cases demonstrate theory in action, while Excel Spreadsheet Models help readers master this software tool. It's a book designed to put each reader first in finance.

Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions.-2 ed.- Wiley,2013.-456 p. ISBN-13: 978-118656211

Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl, Joshua Harris
Название:Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions
Описание:A timely update to the global best-selling book on investment banking and valuation. In the constantly evolving world of finance, a solid technical foundation is an essential tool for success. Due to the fast-paced nature of this world, however, no one has been able to take the time to properly codify the lifeblood of the corporate financier's work--namely, valuation. Rosenbaum and Pearl have responded to this need by writing the book that they wish had existed when they were trying to break into Wall Street. Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, Second Edition is a highly accessible and authoritative book that focuses on the primary valuation methodologies currently used on Wall Street--comparable companies, precedent transactions, DCF, and LBO analysis--as well as M&A analysis. These methodologies are used to determine valuation for public and private companies within the context of M&A transactions, LBOs, IPOs, restructurings, and investment decisions. Using a step-by-step how-to approach for each methodology, the authors build a chronological knowledge base and define key terms, financial concepts, and processes throughout the book. They also provide a comprehensive overview of the fundamentals of LBOs and an organized M&A sale process, as well as merger consequences analysis. In the aftermath of the subprime mortgage crisis and ensuing credit crunch, the world of finance is returning to the fundamentals of valuation and critical due diligence for M&A, capital markets, and investment opportunities.. This involves the use of more realistic assumptions governing approach to risk as well as a wide range of value drivers. While valuation has always involved a great deal of "art" in addition to time-tested "science," the artistry is perpetually evolving in accordance with market developments and conditions. As a result, Rosenbaum and Pearl have updated the widely adopted first edition of their book with respect to both technical valuation fundamentals as well as practical judgment skills and perspective. The authors have also added a comprehensive and highly technical chapter on buy-side M&A analysis. Furthermore, the authors address the importance of rigorous analysis based on trusted and attributable data sources. In this book, they highlight several datasets and investment banking tools from Bloomberg, a leading provider of business and financial data, news, research, and analytics.

Corporate Finance.-10 th ed.- McGraw-Hill Education,2012.-1072 p. ISBN-13: 978-0078034770

Stephen Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe
Название:Corporate Finance
Описание:Corporate Finance, by Ross, Westerfield, and Jaffe emphasizes the modern fundamentals of the theory of finance, while providing contemporary examples to make the theory come to life. The authors aim to present corporate finance as the working of a small number of integrated and powerful intuitions, rather than a collection of unrelated topics. They develop the central concepts of modern finance: arbitrage, net present value, efficient markets, agency theory, options, and the trade-off between risk and return, and use them to explain corporate finance with a balance of theory and application. The Tenth Edition includes many exciting new research findings as well as an enhanced Connect Finance, now with even more student learning resources. Connect is the only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver precisely what they need, when they need it, and how they need it, so that your class time is more engaging and effective.

Analysis for Financial Management.-10 th ed.- McGraw-Hill Education,2011.-480 p. ISBN-13: 978-0078034688

Robert Higgins
Название:Analysis for Financial Management
Описание:Analysis for Financial Management, 10e presents standard techniques and modern developments in a practical and intuitive manner with an emphasis on the managerial applications of financial analysis. It is intended for non-financial managers and business students interested in the practice of financial management.

Cost Accounting: A Managerial Emphasis.-14 th ed.- Prentice Hall, 2011.-896 p. ISBN-13: 978-0132109178

Charles T. Horngren Srikant M. Datar Madhav V. Rajan
Название:Cost Accounting: A Managerial Emphasis
Описание:The bestselling book on intermediate accounting, Kieso is an excellent reference for practicing accountants and an invaluable resource for anyone entering the field. They’ll learn how to leverage everyday accounting programs like Excel, GLS, and other computerized accounting software giving them a strong background in the tools needed in the accounting profession. Intermediate Accounting 14th Edition is the market leader in providing the tools needed to understand what GAAP is and how it is applied in practice. Through many editions, this textbook has continued to reflect the constant changes taking place in the GAAP environment. This edition continues this tradition, which has become even more significant as the financial reporting environment is exploding with major change. There are three areas of major importance that are now incorporated extensively into the text: New way of looking at GAAP, Convergence of U.S. GAAP and IFRS, and Fair Value Movement. The core of Kieso’s value statement continues to be authoritativeness and preparation for the profession (CPA exam).

Intermediate Accounting.-14 th ed. Wiley,2011.-1640 p. ISBN-13: 978-0470587232

Donald E. Kieso Jerry J. Weygandt Terry D. Warfield
Название:Intermediate Accounting
Описание:The bestselling book on intermediate accounting, Kieso is an excellent reference for practicing accountants and an invaluable resource for anyone entering the field. They’ll learn how to leverage everyday accounting programs like Excel, GLS, and other computerized accounting software giving them a strong background in the tools needed in the accounting profession. Intermediate Accounting 14th Edition is the market leader in providing the tools needed to understand what GAAP is and how it is applied in practice. Through many editions, this textbook has continued to reflect the constant changes taking place in the GAAP environment. This edition continues this tradition, which has become even more significant as the financial reporting environment is exploding with major change. There are three areas of major importance that are now incorporated extensively into the text: New way of looking at GAAP, Convergence of U.S. GAAP and IFRS, and Fair Value Movement. The core of Kieso’s value statement continues to be authoritativeness and preparation for the profession (CPA exam).

The Worth of Goods : Valuation and Pricing in the Economy.- Oxford : OUP Oxford. 2011.-354 p.

Aspers,Patrik Beckert, Jens Terry D. Warfield
Название:The Worth of Goods
Описание:How do we place value on goods - and, importantly, why? Valuation and pricing are core issues in the marketeconomy, but understanding of these concepts and their interrelation is weak. In response, The Worth of Goodstakes a sociological approach to the perennial but timely question of what makes a product valuable. Structured in three parts, it first examines value in the broader sense - moral values and how they are formed, and the relations between economic and non-economic values - discussing such matters as the value of an oil spill, the price of a scientific paper, value in ethical consumption, and imaginative value. The second part discusses the issues surrounding valuation in aesthetic markets, specifically wine, fashion models, art, and the creative industries. The third part analyzes valuationin financial markets - credit rating agencies, stock exchange markets, and industrial production.This pioneering volume brings together leading social scientists to provide a range of theoretical tools and case studies for understanding price and the creation of value in markets within social and cultural contexts and preconditions. It is an important source for scholars in economics, sociology, anthropology, and political science interested in how markets work, and how value is established.

The Oxford Handbook of Business Groups.- Oxford : OUP Oxford. 2010.-799 p.

Lincoln,James R. Hikino,Takashi Colpan, Asli M.
Название:The Oxford Handbook of Business Groups
Описание:Business groups - large, diversified, often family-controlled organizations with pyramidal ownership structure, such as the Japanese zaibatsu, the Korean chaebol and the grupos economicos in Latin America - have played a significant role in national economic growth, especially in emerging economies. Earlier variants can also be found in the trading companies, often set up in Britain, which operated in Asia, Africa, and Latin America. Business groups are often criticized as premodern forms of economic organization, and occasionally as symptomatic of corrupt crony capitalism, but many have shown remarkable resilience, navigating and adjusting to economic and political turbulence, international competition, and technological change. This Handbook provides a comprehensive analysis of business groups around the world. It examines the adaptive and competitive capabilities of business groups, and their evolutionary dynamics. 16 individual country chapters deal with business groups from Asia to Africa, the Middle East to Latin America, while overarching chapters consider the historical and theoretical context of business groups. With contributions from leading experts, The Oxford Handbook of business groupsprovides a comprehensive, empirically and theoretically rich guide for scholars and policy-makers.

МИФ Мир 3.0. Глобальная интеграция без барьеров.- Альпина Паблишер , 2013 г., 416 с. 9785961444384

Гемават Панкадж
Название:МИФ Мир 3.0. Глобальная интеграция без барьеров
Описание:"Мир 3.0 содержит четкие предложения для правительств, бизнеса и отдельных людей. От правительств он требует относиться к интеграции и регулированию рынков как к двум различным вариантам выбора, которые нужно координировать, а не противопоставлять. Бизнесу он предлагает широкий спектр возможностей приспособления к работе в разных странах, преодоления различий между ними и использования этих различий себе во благо". О чем книга "Мир 3.0: Глобальная интеграция без барьеров" О глобализации и регулировании, а также о том, что может в будущем произойти с мировой экономикой. Финансовый кризис 2008 года заставил многих сомневаться в пользе глобализации и склоняться к необходимости усиления регулирования рынков. Есть и те, кто, напротив, выступает за глобализацию и свободный рынок. Проблема в том, что обе позиции неверны. Автор предлагает рассмотреть третью модель развития.

Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – Питер, 2010.- 544с. ISBN: 978-5-49807-086-5, 978-1-4039-3651-6

Ч. Киндлбергер, Р. Алибер
Название:Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи
Описание:В книге до мельчайших подробностей разобраны причины и стадии кризисов, биржевые мании, крупнейшие в мировой истории спекуляции, когда ситуация на финансовых рынках, а то и в целых странах находилась на грани краха. Работа признана классикой мировой деловой литературы - одновременно своевременной и вне времени. Газета "Financial Times" называет ее одной из лучших книг на инвестиционную тему в истории. После прочтения вы увидите рынок другими глазами. "Тюльпаномания", "финансовые пирамиды", Великая депрессия, крах золотого стандарта, кризис на рынке недвижимости в Японии и скандинавских странах, дефолт в России 1998 г. - вот неполный список разобранных авторами "нештатных ситуаций" на финансовых рынках мира. Это книга, которую будет интересно читать и перечитывать и которая не должна быть пропущена ни одним серьезным инвестором.

«Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история и политическая практика» - Growth, Inequality and Globalization. Theory, History, and Policy. - Дело АНХ, 2015. - 288 с. ISBN 978-5-7749-0952-0

Филиппа Агийона и Джеффри Уильямсона
Название:«Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история и политическая практика»
Описание:В рамках представленного ниже цикла лекций им. Раффаэле Маттиоли два ведущих экономиста мира Филипп Агийон (теоретик) и Джеффри Уильямсон (историк экономики) подвергают сомнению традиционную точку зрения на неравенство и экономический рост и обращаются к проблеме ее неспособности объяснить современный опыт развития экономики. Агийон дает оценку влиянию неравенства на экономический рост и задается вопросом о том, имеет ли неравенство значение: если имеет, то почему излишнее неравенство вредно для роста и возможно ли примирить совокупные результаты с макроэкономической теорией стимулов? Во второй части работы Джеффри Уильямсон освещает гипотезу Кузнеца и сосредотачивается на причинах роста неравенства в распределении заработной платы и дохода в развитых экономиках.

Капитал в XXI веке Жанр: Экономическая теория Язык оригинала: Французский, Английский Оригинал издан: 2013 (французский), 2014 (английский).Издатель: Издательство Сей и Издательство Гарвардского университета Выпуск: 2013 г. ISBN: ISBN 978-2021082289

Тома Пикетти
Название:Капитал в XXI веке
Описание:Исследование французского экономиста Тома Пикетти «Капитал в XXI веке» «бизнес-книга года». После того, как монументальный труд был издан на английском языке в апреле этого года, в мировых СМИ начались яростные дискуссии о его содержании и выводах. Пикетти своей книгой предупреждает, что концентрация капитала в руках узкого круга лиц – имущественное неравенство – в перспективе угрожает современной демократии. «Далеко не все согласились с рецептами решения проблем, предложенными автором, но мы не можем не отметить уровень этого исследования. Это спорная, но, в конечном счете, очень важная книга», – сказал редактор FT и председатель жюри Лайонел Барбер. В своем ответном выступлении Пикетти заявил, что его труд призван «способствовать демократизации экономического знания». «Проблемы экономического благосостояния и капитала, государственного долга слишком важны, чтобы их обсуждала только узкая группа ученых-экономистов и статистиков», – отметил премированный автор.

Технологии, которые изменят мир. - Манн, Иванов и Фербер. – 2013 г. ISBN 978-5-91657-902-4

Мартин Форд
Название:Технологии, которые изменят мир
Описание:О чем эта книга? Какой будет экономика будущего? К чему в конечном итоге приведут развитие технологий, автоматизация, аутсорсинг и глобализация? Возможно ли, что основной причиной текущего экономического кризиса был не фондовый рынок, а компьютерные технологии? В этой революционной книге, написанной инженером из Кремниевой долины, даются ответы на эти вопросы и объясняется, почему ускорение развития технологий может иметь разрушительное влияние на экономику в ближайшем будущем. Автор предлагает нам провести мысленный эксперимент для изучения экономики будущего. Он использует воображаемый "туннель огней" для визуализации экономических последствий новых технологий, которые появятся в ближайшие годы и десятилетия. Книга бросает вызов привычным представлениям о будущем и обозначает опасности, которые ждут нас впереди. Вот всего несколько вопросов, рассматриваемых в книге: • Как роботы и искусственный интеллект повлияют на рынок труда? • Глобализация. Сотрудничество. Удаленная работа. Эти ли факторы будут формировать работу будущего? Или есть нечто более существенное? • Как быстро новейшие технологии будут сменять друг друга в ближайшие годы и десятилетия? • Правда ли, что автоматизация затронет в основном низкоквалифицированных рабочих? • Сделают ли новые технологии общество в целом более богатым? Или однажды они могут вызвать сильнейшую экономическую депрессию? • Будет ли высшее образование хорошей инвестицией в будущем? • Какие меры имеет смысл предпринять правительствам по мере того, как развитие технологий продолжает ускоряться?

Доллар. Последняя битва: Алан Гринспен: гуру банкиров, инвесторов и экономистов мира Издательство «Астрель», 2010 г. Страниц: 304

Таккил Джером
Название:Доллар. Последняя битва: Алан Гринспен: гуру банкиров, инвесторов и экономистов мира
Описание:Когда Алан Гринспен говорит - Уолл-стрит слушает. Слушают банкиры, инвесторы, политики, экономисты всего мира. Он - главный арбитр американской монетарной политики в качестве председателя Федерального резервного фонда, сумевший в одно и то же время сдерживать инфляцию и стимулировать рост экономики в течение самого долгого периода в американской экономической истории. Полная сюрпризов, забавных анекдотов и мудрых мыслей, написанная блестящим биографом Джеромом Таккиллом, эта книга представляет портрет наиболее влиятельной, талантливой и неоднозначной фигуры на американской политической сцене.
Прокрутить вверх

Наши контакты
Следуй за нами
File Not Found
!

File not found (404 error)

If you think what you're looking for should be here, please contact the site owner.